Izglītības iestādes psihohigiēna- programma

Programmas nosaukums: Izglītības iestādes psihohigiēna. Pedagogu tālākizglītības satura modulis: Pašpilnveides (personības vispārējo kompetenču) modulis, apakšmodulis: pašizziņa un pašizpausme. Programmas mērķauditorijas pedagoģisko vajadzību pamatojums: pedagogu personības vispārējo kompetenču pilnveide
Programmas mērķauditorija: Visi pedagogi
Programmas mērķis: Pilnveidot pedagogu personības vispārējās kompetences
Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences): Programma pilnveido pedagoga personībai nepieciešamās vispārīgās personības pilnveides kompetences, apgūst veselīgas pašizziņas un pašizpausmes iemaņas. Ar praktisku vingrinājumu palīdzību skolotājs apgūst dažādu veidu paņēmienus, kā kļūt apmierinātākam ar sevi, skolēniem un darbu skolā, kā arī piedāvā noskaidrot nosacījumus, kur, veicot pedagoģisko darbu, atbrīvotos no pesimistiskas nolemtības izjūtas, tā vietā piedāvājot praktiskus paņēmienus savas labizjūtas veidošanā, kā arī paņēmienus, kā skolas ikdienā veicināt radošu pacēlumu (flow), prieku, gandarījumu, kā uzturēt mērķa izjūtu, veicināt personisko izaugsmi, vairot apmierinātību ar sevi, skolēniem, darbu skolā un dzīvi kopumā.  Pedagogi apgūst praktiskus optimisma vingrinājumus, kā arī praktiskus paņēmienus ar kuru palīdzību var apgūt prasmes, spējas un iemaņas atslābināt situatīvu trauksmi, atbrīvoties no bailēm un satraukuma, disciplinēt prātu, atbrīvoties no haosa, kā arī apgūt ieradumu apkārt notiekošo uztvert bez bažām un nemiera. Apgūstot dažādus kognitīvos vingrinājumus, skolotāji apgūst pozitīvas attieksmes veidošanai pret sevi un apkārtējo pasauli.
Kvalitātes nodrošināšanas pasākumi (atgriezeniskā saikne, programmas apguves vērtēšana): Tests, nepabeigtie teikumi, praktiskie uzdevumi, pārrunas, diskusijas un teksta uzdevumi, praktiskie vingrinājumi, praktisko situāciju izspēle, grupu darbs, darba lapas un pašnovērtējuma anketa.

N.p.k.

Tematika ar īsu satura anotāciju

Stundu skaits Īstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes Nodarbību vadītājs

1

2

3

4

5

1. Sevis izzināšana kā viens no negatīvo emociju pārskatīšanas veidiem un ceļš uz iemācītu optimismu

1

Tests, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs, spēle pozitīvo emociju noteikšanai” Kaspars Bikše
2. Pedagoga valodas lietojums, kā skolotāja apziņas un skolas psihohihiēnas veidotājs

1

Praktiskais uzdevums „Mans neapzinātais valodas lietojums”,  nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs, spēle „Ātrais diktāts” Kaspars Bikše
3. Negatīvo domu un to pozitīvo nolūku atklāšana, spēja tās atšķirt;

atbrīvošanās, pieņemšanas

un attīrīšanās vingrinājumu pamatprincipi

1

Vingrinājums „Pats no sevis”, pārrunas, diskusijas, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs, videoieraksta demonstrēšana Kaspars Bikše
4. Augstprātība, neapmierinātība,

kritika, nosodījums un nicinājums, lepnība, pretenzijas; atbrīvošanās vingrinājumi

1

Teksta uzdevums, praktiskais uzdevums „Nosodījuma un kritikas noteikšana”, spēle „”Atbrīvošanās no pretenzijām”, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs Kaspars Bikše
5. Naids, dusmas, aizkaitinājums;  pieņemšanas vingrinājumi (prasmi pieņemt pasauli tādu, kāda tā ir), naida, dusmu un aizkaitinājuma ievirzīšana pozitīvā gultnē;

aizvainojuma un dusmu pārvēršana mīlestībā; atbrīvošanās paņēmieni no atriebības

1

Teksta uzdevums, praktiskais uzdevums otra pieņemšanā”, pārdomu teksts par aizkaitinājuma slēptajām izpausmēm, dusmu noteikšanas tests, pārrunas, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs, spēle aizvainojumu ievirzīšana pozitīvā izpausmē Kaspars Bikše
6. Neveiksmes kā brīdinājums, attieksmes maiņa pret tām, lai neizjustu sarūgtinājumu

1

Teksta uzdevums un tests par neveiksminieka pazīmēm, zīmējums, „Saruna ar zemapziņu” paņēmiens, nepabeigtie teikumi, lekcija, vingrinājums „Nekas nav atkarīgs no manis” Kaspars Bikše
7. Ļaunprātīga aprunāšana, tās ierobežošanas mehānismi

1

Praktisku situācijas izspēle „Es ļauno runu ielenkumā”, pārrunas, nepabeigtie teikumi, lekcija Kaspars Bikše
8. Vainas izjūta, paškritika, sevis nosodīšana, nicinājums un naids pret sevi, tā līdzsvarošanas paņēmieni

1

Vainas izjūtas noteikšanas tests, teksta uzdevums, praktiskais uzdevums paškritikas līmeņa noteikšanai, zīmējums „Naida slēpto izpausmju veidi”, pārrunas, diskusijas Kaspars Bikše
9. Bailes, pašpārliecinātības trūkums, šaubas, nemiers un satraukums; konstruktīvās pieejas vingrinājumi

1

Iztēles vingrinājumi, pašsuģestijas vingrinājumi, praktiskais vingrinājums „Mana atbrīvošanās no bailēm” Kaspars Bikše
10. Žēlums, līdzjūtība, grūtsirdība, skumjas, depresija un nožēla; pašpalīdzības vingrinājumi

1

Teksta uzdevums, tests, pārrunas, praktiskais vingrinājums slēptās depresijas pazīmju noteikšanai, pašpalīdzības vingrinājumi, lekcija, grupu darbs Kaspars Bikše
11. Liekulība, meli un glaimi; vingrinājumi pašvērtības paaugstināšanai; atbrīvošanās vingrinājumi no īgnuma un vilšanās

1

Darba lapas, praktiskais vingrinājums „Melu mikrožestu noteikšana”, teksta uzdevums, nepabeigtie teikumi, videoierakstu demonstrēšana Kaspars Bikše
12. Kognitīvie vingrinājumi: pārprogrammēšanas plāns-shēma

personiskās vēstures pārskatīšana un dzēšana un pārskatīšanas tehnika

1

Dž. Kelli personības konstruktu režģis, uzdevums „Saruna ar zemapziņu”,, secinājumu veidošana, pārrunas, diskusijas un kopsavilkuma ilustrācija darba lapās Kaspars Bikše

Atbildēt