Smārdes pamatskola laiku lokos

2015./16. m.g.Smārdes pamatskolā mācās 161 skolēns. Tiek realizētas 4 izglītības programmas:

  • vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611)
  • pamatizglītības programma (kods 21011111)
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)

Skolā strādā 15 skolotāji, psiholoģe un logopēde.

Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi

Skola piedāvā plašas un daudzpusīgas interešu izglītības programmas un fakultatīvās nodarbības sportā 2.-9.klasēm, angļu valodā 1.-2.klasēm, matemātikā 1.un 3.klasei, mājturībā un tehnoloģijās 4. klasei. Savu brīvo laiku skolēni var pavadīt 13 interešu izglītības pulciņos.

Skolā darbojas divas pagarinātās darba dienas grupas 1.-4.klašu skolēniem, brīvajā laikā skolēni var izmantot skolas bibliotēku, saņemt psihologa un  logopēda palīdzību.

Skola ar pašvaldības atbalstu nodrošina bezmaksas transportu skolēniem uz skolu un mājām un brīvpusdienas visiem Smārdes pamatskolas skolēniem un piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem pirmsskolas izglītības iestādē.

Skola piedalās Eiropas Savienības (ES) “Skolas piena” un “Skolas augļa” programmās, kā arī iesaistījusies veselību veicinošo skolu kustībā.

Kopš 2013./2014. m.g. sporta stundas un sporta pasākumi notiek rekonstruētā sporta laukumā.

Smārdes skolas vēsture sākas ar 1920.gada 12.septembri, kad skolas durvis vērās Āmarnieku pilī. Skolas pārzine bija Lidija Braucēja, kas par skolotāju nostrādāja 38 gadus. Turpmākajos gados mācības notika arī citās mājās.

Ēka skolas vajadzībām tika celta pie Smārdes stacijas 1923.-1924.gadā. Tās arhitekts bija Pauls Kundziņš.

Kara laikā skolas vajadzībām izmantoja apkārtējās mājas. Pēc kara mācības turpinājās skolas ēkā.

1960.gadā par direktori sāka strādāt Rita Pāvula, kas šajā amatā nostrādāja 20 gadus. Viņas mūža darbs bija jaunās skolas ēkas celtniecība, kas darbu sāka 1975.gadā.

No 1980.-1985.gadam par direktorēm strādāja Konstancija Nalivaiko un Ausma Vancāne, bet 1985.gadā par direktoru tika iecelts Jānis Čilipāns, tomēr pēc trīs gadiem datoru ienākšana kolhozā bija spēcīgāka par direktora krēslu, un 1988.gadā par direktori sāka strādāt Gunta Lāce.

Turpinājās skolas izaugsme. 2006.gada 15.oktobrī darbu sāka PII „Ziedlejās” kā skolas struktūrvienība.

2009.gada vasarā sākās jauna celtniecība, jo pie skolas sāka būvēt Smārdes pagasta kultūras centru, kas tika izveidots kā piebūve skolai, tā beidzot iegūstot arī aktu zāli.  Tā bija iespēja iegūt arī jaunas telpas bērnudārzam.

No 2000.gada skolai ir savs karogs. Karoga mets ir skolotāja Friča Braucēja zīmēts 30to gadu vidū, bet realizēts tikai 2000.gadā, kad to izšuva Raiņa ģimnāzijas skolotāja Una Gaile. Karogs tika iesvētīts  Tukuma evanģēliski luteriskajā baznīcā 2000.gada 16.martā.

2015.gada 12.septembrī skola atzīmēja savu 95.dzimšanas dienu. Smārdes skolā pirmais izlaidums bija 1925.gadā. Kopš tā laika līdz 2015.gadam skolu beiguši 1669 skolēni. Uz salidojumu bija ieradušies vairāk kā 300 absolventi, skolotāji un darbinieki.

Mēs lepojamies ar absolventiem, kuri par savu darba vietu sauc  Smārdes pamatskolu. No skolas 47 darbiniekiem 14 ir absolventi – 30%.

Mūsu skolas saime 2015.gada 12.septembrī.

Vieta maniem komentāriem