Darbs ar pusaudžiem jeb “pusaudzis ir zieds, kura skaistums atkarīgs no stāda kopšanas”

Tēlaini izsakoties, pusaudzis ir zieds, kura skaistums atkarīgs no stāda kopšanas. Par zieda skaistumu jārūpējas jau ilgi pirms tā uzziedēšanas.

(Vasilijs Suhomļinskis.)

Sīkākas ziņas par semināra iespējām: kanceleja@pedagogs.lv

Tālrunis 25856256

 

Programmas nosaukums: „Darbs ar pusaudžiem, mobings izglītības iestādē, tā atpazīšana, tā novēršanas pasākumi” (A)Profesionālās pilnveides un tālākizglītības satura modulis: Profesionālās tālākizglītības saturu moduļu sistēmas 2. modulis „Pašpilnveides (personības vispārējo kompetenču) modulis, apakšmodulis „Pašizziņa un pašizpausme”.  Programmas mērķauditorijas pedagoģisko vajadzību pamatojums: pašvaldības darbinieku un pedagogu personības vispārējo kompetenču pilnveide.
Programmas mērķauditorija: Visiem pašavaldību darbiniekiem un pedagogiem, atbalsta un tehniskā personāla darbiniekiem.
Programmas mērķis: Pilnveidot pašavaldību darbinieku un pedagogu personības vispārējās un profesionālo pilnveidi,  prasmes, iemaņas un kompetences.
Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences): Programma pilnveido pašavaldību darbinieku un pedagogu pedagoga personībai nepieciešamās vispārīgās personības pilnveides kompetences, apgūst veselīgas pašizziņas un pašizpausmes iemaņas. Ar praktisku vingrinājumu palīdzību apgūst dažādu veidu paņēmienus, kā attīstīt tādas prasmes, iemaņas un kompetences, kas darbiniekiem nostiprinās izpratni par to, kas ir mobings, kāpēc tas rodas, kā to atpazīt un programmas īstenotāji piedāvā zinātniski pamatotus, uz psihologu pētījumu rezultātiem balstītus praktiskus risinājumu veidus, ko iestādes administrācija un darbinieki var darīt, lai nepieļautu mobingu, kā arī piedāvā apgūt pieejas, veidus un paņēmienus, kā veicināt labvēlīgu psiholoģiskās vides veidošanu, piedāvāt praktiskus veidus, kā risināt konfliktsituācijas, kā arī vingrinājumus, kā runāt ar mobinga upuri. Piedāvā noskaidrot nosacījumus, lai atpazītu arī mobinga slēptās izpausmes, kā arī, piedāvā praktiskus paņēmienus ne tikai kā izsargāties, bet arī to, kā tā vietā piedāvāt konstruktīvus risinājumus, kā rezultātā gūtu radošu pacēlumu, gandarījumu, kā uzturēt konsekventu mērķa izjūtu, veicināt personisko izaugsmi, vairot apmierinātību ar sevi, darbu pašvaldībā, izglītības iestādē un dzīvi kopumā. Kursu dalībnieki apgūst ne tikai prasmes un iemaņas, kā izvairīties un apturēt mobinga izplatīšanos pašavaldību un izglītības iestādēs, bet arī praktiskus vingrinājumus situatīvas trauksmes atslābināšanā, atbrīvošanos no bailēm un satraukuma, prāta disciplinēšanu, atbrīvošanos no haosa, kā arī apgūt ieradumu apkārt notiekošo uztvert bez bažām un nemiera.
Kvalitātes nodrošināšanas pasākumi (atgriezeniskā saikne, programmas apguves vērtēšana): Testi, nepabeigtie teikumi, praktiskie uzdevumi, pārrunas, diskusijas un teksta uzdevumi, praktiskie vingrinājumi, praktisko situāciju izspēle, videoierakstu analīze, grupu darbs, darba lapas un pašnovērtējuma anketa.
N.p.k.Tematika ar īsu satura anotācijuStundu skaitsĪstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes
1234
1.Mobinga jēdziens, psiholoģiskā terora veidi. Mobinga iedalījums: fiziskais mobings, verbālais mobings, izstumšana jeb slēptais mobings.Mobings izglītības iestādē, mobinga upuri.

Sevis izzināšana kā viens no negatīvo emociju pārskatīšanas veidiem un ceļš uz atbrīvošanos no mobinga

0,5Tests, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs, spēle ieradumu noteikšanai
2.Mobinga izpausmes: regulāra pārtraukšana, uzkliegšana, pastāvīga kritika, telefoniskais terors, mutiski draudi, rakstiski draudi, kontaktēšanās noliegums ar skatienu vai žestiem, kontaktēšanās noliegums ar pieņēmumiem, tos tieši neizsakot; nesarunāšanās ar darbinieku, neļaušana uzrunāt darbinieku, darbinieka telpas novietošana ļoti tālu no kolēģiem, apiešanās ar darbinieku kā ar “tukšu vietu”; aprunāšana, baumošana un padarīšana citu acīs par smieklīgu, psihiski slimu, uzjautrināšanās par kādu fizisku trūkumu, privāto dzīvi, tautību, gaitas, balss vai žestu atdarināšana, lai uzjautrinātos, reliģiskās vai politiskās pārliecības ierobežošana, piespiešana veikt darbu, pārkāpjot darbinieka pašapziņu, darbinieka visu lēmumu apstrīdēšana, seksuāla uzmākšanās vai vārdiski izteikti seksuāli piedāvājumi; darba uzdevuma nedošana, bezjēdzīgu darba uzdevumu uzdošana, uzdevumu uzdošana, kas ir krietni par vieglu darbinieka prasmēm, pastāvīgi pilnīgi jaunu darba uzdevumu uzdošana, uzdevumu uzdošana, kas krietni pārsniedz darbinieka prasmes un tādējādi diskreditē to citu acīs; pienākums veikt veselībai kaitīgu darbu, fiziska spēka pielietošana, seksuāla rakstura “roku palaišana”.Pašavaldību darbinieku un pedagogu valodas lietojums un rīcība kā apziņas un iemaņu veidotājs cīņā pret mobingu.0,5Praktiskais uzdevums „Mans neapzinātais valodas lietojums”,  nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs, spēle „Ātrais diktāts”, diskusijas
3.Mobinga cēloņi kā vāja vai ļoti slikta informācijas apmaiņa uzņēmumā; traucēta informācijas apmaiņa no lejas uz augšu, kur vadība dzīvo neziņā par savu darbinieku motivācijas līmeni un gandarījuma izjūtu; ilgstošas un saraustītas pārmaiņas, kas darbiniekos nevieš stabilitātes un uzņēmuma nepārtrauktības apziņu, bet gan veicina bailes, trauksmi un neziņu; faktori, kas provocē intrigas, baumas un savstarpējus konfliktus.Neprofesionāli un vāji vadītāji, kuri savu vadības kompetences trūkumu aizvieto ar draudiem, baiļu kultivēšanu un padoto pazemošanu; objektīvas darba rezultātu novērtēšanas un atalgojuma sistēmas trūkums, kuru aizstāj subjektīva „savējo virzīšana” pa karjeras kāpnēm un atalgojuma palielinājumiem.

Negatīvo domu, nolūku  un rīcības atklāšana, spēja tās atšķirt, atbrīvošanās, vingrinājumu pamatprincipi

0,5Vingrinājums „Pats no sevis”, pārrunas, diskusijas, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs, videoieraksta demonstrēšana
4.Kritizēšanas ierosinātāji; atriebības alkas, skaudība, neapmierinātība ar sevi, vainīgā meklēšana, aizkaitināmība, pesimisms, agresivitāte, aizvainošana,  mazvērtības izpausmes, uzmanības novēršana no savām problēmām, saņemtās kritikas nodošana tālāk, uzmanības novēršana no saviem trūkumiem, savtīgums, nespēja tikt galā ar privāto dzīvi, bērnībā pārdzīvotā vardarbība kā kompensācijas mehānisms, lai atspēlētos uz kolēģiem.0,5Teksta uzdevums, praktiskais uzdevums „Mobinga izpausmju noteikšana”, spēle „”Skats no malas”, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs
5.Hroniskais vajātāja tips.Dominēšana kā apliecināšanās un iekšējas neapmierinātības iemesls.

Konkurentu vajātāja tips. Psiholoģiskā pazemošana un aizskaršana kā sava statusu saglabāšana un sava spēka pierādīšana. Lepošanās ar savu tiešumu.

0,5Teksta uzdevums, praktiskais uzdevums cīņā pret moberi”, pārdomu teksts par aizkaitinājuma slēptajām izpausmēm, dusmu noteikšanas tests, pārrunas, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs, spēle aizvainojumu ievirzīšana pozitīvā izpausmē.
6.Mobinga sekas. Psiholoģiskais terors kā upura psihisko un fizisko veselību. Upura psihosomatiskās saslimstības: augsts asinsspiediens, sirdsklauves, kuņģa un zarnu trakta saslimšanas, čūlas, muskuļu sasprindzinājumi, stresa izraisītas hroniskas un psihiskas saslimšanas, nespēja uzticēties, gurdenums, dzīvesprieka zudums, depresija, neapmierinātība, skumjas, nervozitāte, nespēja strādāt virsstundas, baiļu lēkmes, kļūdas darbā, koncentrēšanās spēju mazināšanās.0,5Teksta uzdevums un tests par neveiksminieka pazīmēm, zīmējums, „Saruna ar savu otro „Es” paņēmiens, nepabeigtie teikumi, lekcija, vingrinājums „Nekas nav atkarīgs no manis”.
7.Motivācija zudums, noslēgšanās sevī, draugu zaudēšana, domas par pašnāvību.Domāšanas blokāde.

Darbavietu maiņa.

Neveiksmes kā brīdinājums, attieksmes maiņa pret tām, lai neizjustu sarūgtinājumu.

Ļaunprātīga aprunāšana, tās ierobežošanas mehānismi.

0,5Praktisku situācijas izspēle „Es ļauno runu ielenkumā”, pārrunas, nepabeigtie teikumi, lekcija.
8.Psiholoģiskā terora pazīmes atsevišķa cilvēka un organizācijas līmenī.Kvalitatīvie un kvantitatīvie mērījumi, kas analizē uzņēmuma statistikas datus, piemēram, darbinieku slimības lapu skaits kādā konkrētā laika periodā.

Darbinieku bieža slimošana kā viena no iespējamām mobinga pazīmēm.

Vainas izjūta, paškritika, sevis nosodīšana, nicinājums un naids pret sevi, tā līdzsvarošanas paņēmieni.

0,5Vainas izjūtas noteikšanas tests, teksta uzdevums, praktiskais uzdevums paškritikas līmeņa noteikšanai, zīmējums „Naida slēpto izpausmju veidi”, pārrunas, diskusijas.
9.Darbinieku izglītošana. Bailes, pašpārliecinātības trūkums, šaubas, nemiers un satraukums; konstruktīvās pieejas vingrinājumi.0,5Iztēles vingrinājumi, pašsuģestijas vingrinājumi, praktiskais vingrinājums „Mana atbrīvošanās no „mobera”
10.Tiesiskās palīdzības iespējas Valsts cilvēktiesību birojā.Latvijas Darba likuma aspekti, kurā joprojām nav panta par mobingu. Satversmes 94. panta juridiskais aspekts par personas tiesības uz tās neaizskaramību.

Darba likuma 28. panta otrās daļas aspekti, kas no darba devēja puses paredz nodrošināt darbiniekam taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.

Darba likuma 101. panta pirmās daļas otrā un trešā apakšpunkta aspekti, kas paredz aizsardzību pret psiholoģiskā terora darbības prettiesiskumu, kas nav savienojamas ar darba tiesisko attiecību turpināšanu.

Žēlums, līdzjūtība, grūtsirdība, skumjas, depresija un nožēla; pašpalīdzības vingrinājumi.

0,5Teksta uzdevums, tests, pārrunas, praktiskais vingrinājums slēptā mobinga pazīmju noteikšanai, pašpalīdzības vingrinājumi, lekcija, grupu darbs.
11.Savaldības un pieklājības vingrinājumi mobinga situācijās.  Asprātības un labestības vingrinājumi.  Psiholoģiskās atbruņošanas vingrinājumi.Cieņas saglabāšanas vingrinājumi šķietami zaudētā situācijā. Inteliģences mērogošanas vingrinājumi.

Liekulība, meli un glaimi; vingrinājumi pašvērtības paaugstināšanai; atbrīvošanās vingrinājumi no īgnuma un vilšanās.

0,5Darba lapas, praktiskais vingrinājums „Mobinga izpausmju noteikšana”, teksta uzdevums, nepabeigtie teikumi, videoierakstu demonstrēšana.Savaldības un pieklājības vingrinājumi.  Asprātības un labestības vingrinājumi.  Psiholoģiskās atbruņošanas vingrinājumi.

Cieņas saglabāšanas vingrinājumi šķietami zaudētā situācijā. Inteliģences mērogošanas vingrinājumi.

12.Kognitīvie vingrinājumi: pārprogrammēšanas plāns-shēmapersoniskās vēstures pārskatīšana un dzēšana un pārskatīšanas tehnika

 

 

Literatūra, atsauces, avoti.

0,5Dž. Kelli personības konstruktu režģis, uzdevums „Saruna ar savu otro „Es”,, secinājumu veidošana, pārrunas, diskusijas un kopsavilkuma ilustrācija darba lapās

Sīkākas ziņas par semināra iespējām: kanceleja@pedagogs.lv

Tālrunis 25856256

Skolotājas un sociālās darbinieces Lilitas Seržānes rīta fotogrāfija
Piesakies izglītības ziņu jaunumiem
Šautboks
Ielādē šautboksu...
Our Facebook Page
Show Buttons
Hide Buttons
Cart