Talants izpaužas tad, kad neliek atzīmes jeb tālākizglītības kurss “Darbs ar talantīgiem bērniem”

Sīkākas ziņas: kanceleja@pedagogs.lv

Tālr. 28320454

Lektors: Kaspars Bikše, izglītības metodiķis, pedagogs, psiholoģijas zinātņu maģistrs

Pedagogu kompetences pilnveides kurss (A)       

Programmas nosaukums: Darbs ar talantīgajiem bērniem
Pedagogu tālākizglītības satura modulis: izglītības jomas kompetenču modulis; apakšmodulis – metodika.
Programmas mērķauditorija: visi skolotāji.
Programmas mērķis: pilnveidot pedagoga profesionālās un izglītības jomas kompetences.
Programma pilnveido pedagoga profesionālās kompetences, kas mūsdienu daudzveidīgo komunikāciju un mainīgajos globalizācijas apstākļos vērstas uz mācīšanās pieejas un metodikas aktualitātēm. Skolotājs iepazīstas un apgūst mūsdienīgākās talantīgo bērnu un skolēnu ar mācīšanās grūtībām progresīvākās mācīšanās metodes, kuras apstiprina jaunākie pētījumu rezultāti, kā plānot talantīgo bērnu (t.sk. skolēni ar mācīšanās grūtībām) izglītošanās laika darba organizāciju, atgriezeniskās saites nodrošināšanu, pārbaudes darbu organizāciju veidiem un uzskaiti, kā arī atbrīvošanos no garlaicīgas mācīšanās paņēmieniem. Programma skaidro, kā efektīvi iepazīties ar mācību materiāliem, papildu literatūru, tās pārlapošanu, uzmetumu veidošanu, mērķu izvirzīšanu, atbilžu veidošanas paņēmieniem, satura pārskatīšanu, caurskatīšanu, izskatīšanu, atkārtošanu, konspektēšanu, piezīmju veidošanu domu kartēs, tēžu un kopsavilkumu veidošanu.
Kvalitātes nodrošināšanas pasākumi (atgriezeniskā saikne, programmas apguves vērtēšana): 4 situāciju izspēles, 3 testi, nepabeigtie teikumi, 3 pārbaudes darbi, 2domu kartes , 1 kopsavilkuma parauga izstrāde, 1 praktisks uzdevums pārbaudes darba izstrādē talantīgajiem bērniem (t.sk. skolēniem ar mācīšanās grūtībām), pārrunas, diskusijas. 1 diferencētais lasīšanas treniņš, tā pārbaude, 1 konspekta veidošanas piemērs. 1 vingrinājums atslēgas vārdu izmantojumā un materiālu pārlapošanā. 1 vingrinājums mācību mērķu un uzdevumu izvirzīšanā un prioritāšu noteikšanā. 2. improvizācijas izspēles, 1 mācību vielas atkārtošanas vingrinājums, 1 grupu darbs, 2 prāta un gribas disciplinēšanas vingrinājumi. 1 secīguma organizācijas un kontroles mehānisma nodrošinājuma pārbaudes tests. 1 mājas darba (praktiskā darba izstrādes paraugs, ievērojot shēmā norādīto. Pašizvērtējuma anketa, pārrunas, atsauksmes.
N.p.k.Tematika ar īsu satura anotācijuStundu skaitsĪstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodesNodarbību vadītājs
12345
1.Dažādie pieejas veidi darbā ar talantīgajiem bērniem (t.sk. skolēniem ar mācīšanās grūtībām). Iepazīšanās un sagatavošanās veidi, iepazīšanās ar mācību materiāliem un to mērķiem. Jēgas veidošanas skalas pielietojums. Domu karšu veidošana. Tēžu un kopsavilkumu veidošanas paņēmieni.0,5Situācijas izspēle „Nemotivētais skolēns”, tests, nepabeigtie teikumi, pārbaudes darba  un domu kartes , kopsavilkuma parauga izstrāde.Kaspars Bikše
2.Iepriekšējo zināšanu aktivizācijas paņēmieni. Gatavošanās veidi pārbaudes darbiem, patstāvīgajiem darbiem un eksāmeniem. Patstāvīgo darbu organizācijas veidi darbā ar talantīgajiem (t.sk. skolēniem ar mācīšanās grūtībām), to dažādie pielietojumu veidi mācību procesā. Atbilžu veidošanas paņēmieni.0,5Praktiski uzdevumi pārbaudes, kontroles mehānisma un atgriezeniskās saites izstrādē, patstāvīgā darba izstrādes piemērs darbā ar talantīgajiem (t.sk. skolēniem ar mācīšanās grūtībām). Spēle – dialogs „Manas gribas disciplinēšanas paņēmieni”. Praktiskais uzdevums „Atbilžu veidošanas paņēmieni.Kaspars Bikše
3.Vingrinājums „Grāmatveikalā”.  Diferencētās lasīšanas pamati. Lasīšana skaļā balsī, tās izmantojums un pamatojums. Pierakstu burtnīcas, to veidošanas principi un konspektēšana0,5Spēle „Grāmatveikalā”. Pārrunas, diskusijas. Diferencētās lasīšanas treniņš, konspekta veidošanas piemērs. Videoieraksta demonstrēšana. Shematisko zīmējumu darba burtnīcas veidošanas uzdevums.Kaspars Bikše
4.Uzmetumu veidošanas paņēmieni. Darbu portfeļa veidi darbā ar talantīgajiem bērniem (t.sk. skolēniem ar mācīšanās grūtībām), to dažādais pielietojums mācību procesā. Atslēgas vārdu izmantojums. Pārlapošanas paņēmieni. Mācību mērķu un uzdevumu izvirzīšanas un noteikšanas paņēmieni.0,5Teksta uzdevums, praktiskais vingrinājums atslēgas vārdu izmantojumā, materiālu pārlapošanā. Vingrinājums „Sajauktie vārdi”. Patstāvīgais darbs mācību mērķu un uzdevumu izvirzīšanā un prioritāšu noteikšanā.Kaspars Bikše
5.Iztēles un asociāciju izmantojums darbā ar talantīgajiem bērniem (t.sk. skolēniem ar mācīšanās grūtībām) atcerēšanos procesos. Maņu, kustību, ritmu, pārspīlējumu, labo domu simbolu, krāsu, skaitļu un smieklu izmantojums atcerēšanās procesos.0,5Teksta uzdevums, 4 praktiski vingrinājumi, maņu, kustību, ritmu, pārspīlējumu, labo domu simbolu, krāsu, skaitļu un smieklu izmantojuma izspēle atcerēšanās procesosKaspars Bikše
6.„Balto plankumu” aizpildīšanas paņēmieni. Mācību vielas  atkārtota, pārskatīšana, caurskatīšana, izskatīšana, atkārtošana.0,5Teksta uzdevums darbā ar talantīgajiem bērniem (t.sk. skolēniem ar mācīšanās grūtībām), mācību vielas atkārtošanas vingrinājumi. Praktiskais uzdevums „Balto plankumu” aizpildīšanai.Kaspars Bikše
7.Praktiski ieteikumi darbā ar talantīgajiem bērniem (t.sk. skolēniem ar mācīšanās grūtībām) mācību stundas darba organizācijā. Skolēnu uzvedības programmēšanas veidi, paņēmieni un tehnikas.0,5Praktisku situāciju izspēle, grupu darbs, darbs ar afirmācijām, prāta un gribas disciplinēšanas vingrinājums. Uzvedības norāžu veidošanas vingrinājums.Kaspars Bikše
8.Glasera mācīšanās metožu piramīda. Secīguma organizācijas un kontroles mehānisma nodrošinājuma veidi darbā ar talantīgajiem bērniem (t.sk. skolēniem ar mācīšanās grūtībām) un to praktisks pielietojums.0,5Lekcija, secīguma organizācijas un kontroles mehānisma nodrošinājuma pārbaudes tests.Kaspars Bikše
9.Mājasdarbu un patstāvīgo darbu veidi darbā ar talantīgajiem bērniem (t.sk. skolēniem ar mācīšanās grūtībām), kontroles un uzskaites paņēmieni. Mājasdarbu efektivitātes un lietderīguma veidi. Praktiski ieteikumi mājasdarbu efektivitātes un praktiskā pielietojuma plānošanā un organizācijā.0,5Mājas darba (praktiskā darba izstrādes paraugs, ievērojot shēmā norādīto. Mājasdarba labošanas parauga izstrādes shēma.Kaspars Bikše
10.Apkopojumu veidošanas paņēmieni, grafisko organizētāju veidi darbā ar talantīgajiem bērniem (t.sk. skolēniem ar mācīšanās grūtībām), to produktīva pielietošana. Atgriezeniskās saites nodrošināšanas veidi darbā ar talantīgajiem bērniem (t.sk. skolēniem ar mācīšanās grūtībām). Pozitīvā izaicinājuma veidošanas soļi.0,5Pozitīvā izaicinājuma veidošana darbā ar talantīgajiem bērniem (t.sk. skolēniem ar mācīšanās grūtībām), tās improvizēta izspēle. Praktiskais darbs grafisko organizētāju veidošanā un to pielietošanā shēmā lektora norādītājās satura vienībās.Kaspars Bikše
11.Blūma taksonomijas izmantojums darbā ar talantīgajiem bērniem. Jautājumu un norāžu veidošanas paņēmieni. Signālkartīšu izmantojums skolēniem ar mācīšanās grūtībām.0,5Darba lapas, nepabeigtie teikumi, jautājumu un norāžu paraugu izstrāde, izmantojot Blūma taksonomijas principus. Praktiskais darbs ar signālkartītēm.Kaspars Bikše
12.Apgūtā un padarītā pašnovērtējumu veidi, anketas, pārrunas. Semināru darba izvērtējums un pārrunas.0,5Pārrunas  un kopsavilkuma ilustrācija darba lapā, pašizvērtējuma anketa. Darba pašnovērtējuma lapas veidošana.Kaspars Bikše

Sīkākas ziņas: kanceleja@pedagogs.lv

Tālr. 28320454

Show Buttons
Hide Buttons
Cart