Vārda dienas: Ansis, Agnis, Agneta, Agnete, Agneze, Agnēze, Agnita, Hanss, Hanzija, Karps, Polikarps

Raksts

Paraugs uzņēmējdarbības programmas sastādīšanai ēdināšanas servisā, kas apgūstama profesionālajās vidusskolās

IZGLĪTĪBAS IESTĀDEX  profesionālā vidusskola
PROGRAMMAS VEIDSProfesionālās vidējās izglītības programma
PROGRAMMU KOPAĒdināšanas serviss
IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJAĒdināšanas pakalpojumu speciālists
IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBApamatizglītība
ĪSTENOŠANAS ILGUMS4 gadi
IEGUVES FORMAKlātiene

APSTIPRINU

X  profesionālās vidusskolas

direktore:_________________

(xxx)

 

 

UZŅĒMĒJDARBĪBA ĒDINĀŠANAS SERVISĀ

Apjoms stundās: 

teorija                          70  stundas

praktiskās mācības          –  stundas

patstāvīgais darbs        20  stundas

 

Stundu sadalījums pa semestriem:

 

1.semestris2.semestris3.semestris4.semestris5.semestris6.semestris7.semestris8.semestris

 

70/20

/ aiz slīpsvītras norādītas patstāvīgo darbu stundas

 

Mērķis un uzdevumi:

1.Veidot izpratni par komercdarbības saturu un nozīmi , komercdarbības formām, uzņēmuma organizēšanas, darbības principiem, komercdarbībai nepieciešamajiem resursiem un uzņēmuma finansēšanas principiem.

  1. Attīstīt spēju orientēties uzņēmuma mārketinga un  menedžmenta jautājumos.
  2. Veidot un attīstīt spēju analizēt, novērtēt uzņēmuma darbības rādītājus, plānot komercdarbību un izstrādāt biznesa plānu.

 

 

Nr.

p.

k.

TēmasApakštēmasTaksonom.

līmenis

Stundu skaitsPārbaudes veids
TeorijaPraktiskās mācībasPatstāvīgie darbiKopā
1.Ievads komercdarbībā1.1.            Komercdarbības būtība un nozīme. Komercdarbības mērķis. Komercdarbības uzsākšanas priekšnoteikumi: ideja, motivācija, uzņēmējs, sākuma kapitāls. Uzņēmēja (komersanta) jēdziens, uzņēmējam nepieciešamās īpašības. Komercdarbības procesa dalībnieki, to intereses.

1.2.            Komercdarbības vide. Uzņēmuma iekšējā (mikrovide), to veidojošie faktori: konkurenti, klienti, piegādātāji, biznesa partneri, kredītiestādes. Uzņēmuma ārējā (makrovide), to veidojošie faktori: ekonomiskie, politiskie, tiesiskie, sociālie, tehnoloģiskie, institucionālie. Komercdarbības vide Latvijā. Komercdarbību bremzējošie faktori Latvijā.

1.3.            Komercdarbības valstiskas regulēšanas nepieciešamība. Galvenie normatīvie akti, kas regulē komercdarbību. Komercdarbības ierobežojumi (licenču nepieciešamība, apkārtējās vides aizsardzība,patērētāju aizsardzības, konkurences brīvības, demokrātijas aizsardzības likumdošanas akti).

2,344 
2.Komercdarbības formas2.1. Komercdarbības formu klasifikācija.

2.2. Individuālā komercdarbība, tā priekšrocības. Individuālā komersanta būtība. Atšķirība starp reģistrētu un nereģistrētu komersantu. Individuālā komersanta priekšrocības un trūkumi.

2.3. Kapitālsabiedrības, to būtība. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) raksturojums (dibinātāji, pamatkapitāls, pārvalde, peļņas sadales principi).

2.4.Akciju sabiedrības raksturojums. Akciju veidi.

2.5. Personālsabiedrību veidi, to raksturojums.

2.6. Īpašās komercdarbības organizatoriskās formas: koncerni, holdingkompānijas, kopuzņēmumi. Mātes un meitas uzņēmumu jēdziens.

2.7. Mazā un vidējā komercdarbība Latvijā.

 

2,366Ieskaite

(1,2 tēma)

3.Komercdarbības uzsākšana.3.1. Komercdarbības uzsākšanas uzdevumi. Darbības sfēras un mēroga izvēle. Uzņēmuma atrašanās vietas izvēle, to ietekmējošie faktori. Uzņēmuma nosaukums, tā nozīme un galvenie principi nosaukuma izvēlē. Uzņēmuma logotips, tā nozīme un  reģistrēšana.

3.2. Uzņēmuma dibināšanas kārtība un komercdarbības reģistrēšana, Komercreģistra iestāde, tā funkcijas. Uzņēmuma dibināšanas izmaksas ( reģisrācijas valsts nodeva, publikācija, jurudiskie pakalpojumi). Individuālā komersanta reģistrēšanas dokumenti. SIA dibināšanas dokumenti, to sagatavošana. Uzņēmuma kā nodokļu maksātāja reģistrēšana..

3.3. Komercdarbības riska jēdziens, veidi (ražošanas, komerciālais, finansu, cilvēciskā faktora, dabas apstākļu, nelaimes gadījumu risks). Riska samazināšanas iespējas un drošības pasākumi (apdrošināšana, riska sadalīšana, ražošanas, finansu un tirgus stratēģijas izstrādāšana, informācijas ievākšana).

2,36 1016ieskaite
4.Komercdarbības resursi un uzņēmuma funkcionēšana.4.1. Komercdarbības resursi: zeme, darbs, kapitāls, uzņēmējspējas. Resursu ekonomikas izmantošanas nozīme. Uzņēmuma līdzekļi, to struktūra. Pamatlīdzekļu aprites īpatnības. Pamatlīdzekļu fiziskās un morālās nolietošanās būtība. Apgrozāmo līdzekļu aprites īpatnības. Apgrozāmo līdzekļu aprites stadijas. Apgrozāmo līdzekļu aprites ātrums, tā paātrināšanas nozīme un iespējas. Uzņēmumu līdzekļu struktūras ietekme uz aprites ātrumu. Uzņēmuma līdzekļu izmantošanas (aprites ) rādītāji.

4.2. Uzņēmumu līdzekļu avoti. Pašu kapitāla avoti, to raksturojums. Pamatkapitāla veidošanās sabiedrībā ar ierobežotu atbildību. Pamatkapitāla palielināšana un samazināšana. Uzņēmuma reserves, to veidošanās nozīme. Kapitāla struktūras jēdziens un ietekme uz uzņēmuma finansiālo stāvokli. Sveša kapitāla izmantošanas priekšroības. Uzņēmuma finansēšanas jēdziens, mērķis. Uzņēmuma finansšēšanas avoti: iekšējie un ārējie.

4.3. Uzņēmuma darbaspēka resursi, tos raksturojošie rādītāji. Darbinieku skaitu notiecošie faktori. Darba laika jēdziens un darba mērīšanas būtība. Darba normas, to veidi un normēšanas būtība. Tarifu sistēmas, tās elementi : likmes, koeficienti. Darba ražīguma un darba intensitātes jēdziens un paaugstināšanas iespējas. Darba samaksas principi un daba samaksas veidi.

4.4. Uzņēmuma galvenās funkcijas: materiāli tehniskā sagāde, ražošana, realizācija, noliktavu saimniecība, finansēšana. Kvalitātes vadības būtība, ISO standartu jēdziens. Ražošanas process, tā sastāvdaļas. Ražošanas tehnoloģijas jēdziens.

1,2,366ieskaite
5.Uzņēmuma kreditēšana.5.1. Uzņēmuma kredīta finansēšanas jēdziens un nozīme. Kredītu iedalījums pēc kredīta izmantošanas mērķa un pēc kredīta atmaksas perioda. Kredīta veidi, to raksturojums.

5.2. Kreditēšanas pamatprincipi. Kredīta atmaksāšanas pamatformas: pakāpeniskā atmaksāšana, atmaksāšanu beigu termiņā. Kredīta atmaksāšanas grafika sastādīšanas principi. Kredīta procentu likmes, to notiekšana. Uzņēmuma kredītvēstures jēdziens.

5.3. Kredīta saņemšanas nosacījumi un kredīta saņemšanai nepieciešamie dokumenti. Kredīta saņemšanas izmaksas. Aizdevuma līgums. Tā saturs.

Uzņēmuma kredītspējas jēdziens un noteikšanas metodika. Kredītspējas koeficients.

Kredītlīnijas jēdziens.

 

2,38513Pārbaudes darbs
  5.4. Līzings kā īpaša finansēšanas forma, tās priekšrocībasun trūkumi. Līzinga pakalpojumu sniedzēji (bankas, līzinga sabiedrības, ražotājfirmas).

Līzinga formas (finansu, operatīvais, tiešais, netiešais). Līzinga darījumu noformēšanas kārtība.

Līzinga līgums.

Faktorings, tā nozīme uzņēmuma finansēšanā. Faktoringa priekšrocības un trūkumi.

      
6.Mārketinga pamati.6.1. Mārketinga jēdziens un nozīme uzņēmuma darbībā.

Mārketinga darbības vide: mikro un makrovide, to ietekmējošie faktori. Mārketinga stratēģijas jēdziens. Mārketinga pasākumu komplekss, tā elementi: produkts, cena, vieta tirgū, virzība tirgū. Pircēja un patērētāja jēdziens. Mērķa tirgus jēdziens.

6.2. Tirgus izpētes nozīme, paņēmieni. Mārketinga inforācijas avoti ( primārie un sekundārie). Tirgus informācijas ievākšanas metodes (anketēšana, novērošana, eksperiments).

6.3 Produkta jēdziens. Tirgus niša. Produkta diferenciācija (dažādošana). Produkta dzīves cikls, tā stadijas. Mārketinga stratēģijas dažādās produkta dzīves cikla stadijās.

6.4. Produkta cenas veidošanās principi. Cenu ietekmējošie faktori. Cenu aprēķināšanas metodes. Cenu atlaides, to veidi un to pielietošanas nozīme.

6.5. Produkta virzīšanās tirgū, tās virzieni: reklāma, sabiedriskās domas veicināšana, pārdošanas veicināšana, tiešā pārdošana. Reklāma, tās veidi un reklāmas līdzekļi. Reklāmas līdzekļu izvēles kritēriji. Reklāmas teksta izstrādāšanas principi

2,310515Pārbaudes darbs
7.Vadīšanas (menedžmenta) pamati.7.1.Vadīšanas jēdziens un vadīšanas funkcijas: organizēšana, plānošana, personāla lieta, motivēšana, kontrole.

7.2. Vadītāja loma uzņēmuma darbībā. Vadītāja funkcijas, vadīšanas metodes. Vadīšanas stili, tos ietekmējošie faktori. Vadīšanas līmeņi, prasības vadītājiem dažādos līmeņos.

7.3. Komunikācijas jēdziens un process. Informācijas būtība, nozīme lēmumu pieņemšanā. Informācijai izvirzāmās prasības. Informācijas iegūšana lēmumu pieņemšanai.

7.4. Plānošana kā vadīšanas funkcija. Plānošanas un prognozēšanas jēdziens. Vadības lēmumu veidi un lēmumu pieņemšanas process, tā stadijas.

7.5. Organizācijas jēdziens, veidi, to ietekmējošie faktori. Organizācias struktūra. Galvenās prasības organizācijas struktūrā. Pilnvaru deleģēšana, tās principi.

7.6. Personāla nozīme uzņēmuma darbībā. Peronāla vadīšanas funkcijas un uzdevumi. Personāla plānošana, motivēšana, attīstīšana, vērtēšana. Personāla izvēle uzņēmumā Personāla atlases process, atlases metodes.

7.7. Kontrole, kā vadīšanas funkcija. Kontroles būtība un veidi ( iepriekšējā, tekošā, rezultātu novērtēšana).

7.8 Lietišķā etiķete uzņēmumā

2,314  14Pārbaudes darbs
8.Uzņēmuma darbības analīze.8.1. Uzņēmējdarbības ekonomiskās analīzes paņēmieni. Iekšējā un ārējā analīze. Ekonomiskajā analīzē iamntojamie rādītāji (rādītāji, kas raksturo ekonomisko potenciālu, saimniecisko darbību, darbības efektivitāti, finansiālo stāvokli, konkurētspēju) Ekonomisko rādītāju analīzes secība un salīdzināšana (ar ideālo līmeni, ar ieprekšējo periodu, ar nozares līmeni).

8.2. Ražošanas analīze. Bruto seguma aprēķināšanas, ražošanas un peļņas sliekšņa noteikšanas principi.

8.3. Uzņēmuma finansu rādītāji, to analīzes principi (rentabilitāte, likviditāte, maksātspēja, stabilitāte). Rentabilitātes veidi – realizācijas, aktīvu, paškapitāla, to aprēķināšana. Likviditātes koeficienta noteikšana. Maksātspējas rādītāju aprēķināšana (saistību īpatsvars bilancē, stabilitātes koeficients).

8.4. Uzņēmuma krīze, tās cēloņi un pārvarēšanas iespējas. Maksājumu grūtību un maksātnespējas jēdziens. Maksātnespējas cēloņi un pazīmes. Uzņēmuma atveseļošanās plāns. Sanācija un bankrots.

2,38 8Pārbaudes darbs
9.Komercdarbības plānošana.9.1. Komercdarbības plānošanas nozīme. Plānošanas būtība, saturs, mērķi. Plānošanas veidu klasifikācija: pēc plānošanas apjoma (kopējā, daļējā); pēc plānošanas satura (stratēģiskā, taktiskā,operatīvā); pēc plānošanas objekta (mērku, līdzekļu, programmu, darbību); pēc termiņiem (īstermiņa, vidējā termiņa, ilgtermiņa); pēc uzņēmuma funkcionēšanas sfērām (noieta, ražošanas, personāla, investīciju, finansu). Stratēģiskās plānošanas jēdziens un būtība.

9.2. Plānošanas organizācija uzņēmumā. Plānu sistēma, tiem nepieciešmā informācija un plaņošanas process.

9.3. Uzņēmuma produkcijas noieta, ražošanas, sagādes un finansēšanas plānošana.

9.4. Uzņēmuma kapitāla plānošana. Bilance “zelta likums”.

9.5. Biznes plāns, tā sastādīšanas nepieciešamība un principi. Nepieciešamās informācijas iegūšana biznesa plāna izstrādāšanai. Biznes plāna struktūra un galvenās sastāvdaļas. Plāna kopsavilkums, uzņēmuma produkcijas raksturojums, uzņēmuma vadība un personāls, tirgus analīze un mārketinga stratēģija, risks un problēmas, finansu plāns. Biznesa plāna pielikumi.

2,366Ieskaite
Noslēguma pārbaudījums22 
Kopā702090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show Buttons
Hide Buttons