Vārda dienas: Antons, Antis, Antonijs , Acons, Antans, Antars, Antonio, Antuans, Antuāns, Ontons, Tonijs

Raksts

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības kurss “Izglītības iestādes psihohigiēna”

Sīkāk: kanceleja@pedagogs.lv; tālt. 28320454

Lektors: Kaspars Bikše, izglītības metodiķis, pedagogs, psiholoģijas zinātņu maģistrs

Programmas
nosaukums
Programmas
adresāti
(pedagogu mērķgrupas)
Programmas apjoms (stundās)Kontakt-
persona
(vārds, uzvārds,
tālr., E-pasts
)
Anotācija
Programmas nosaukums: Pašvaldību un izglītības iestāžu psihohigiēna

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības satura modulis: pašpilnveides (personības vispārējo kompetenču) modulis, apakšmodulis: pašizziņa un pašizpausme.

Programmas mērķ-auditorija: visi pašvaldību, pedagoģiskie, atbalsta personāla un tehniskie  darbinieki.

6stundas klātienē vai tālmācībā webināra (interaktīvu tiešsaistes video konferences apguvi, nodrošinot visas lekciju, uzdevumu, praktisko darbu, testu, grupu darbu, pārbaudes darbu u.c. interaktīvo, pārbaudes un kontroles fāžu nodrošināšanu.

Guntis Bedeicis, dr.paed.; 25856256, kanceleja@pedagogs.lvProgramma pilnveido personības vispārējās kompetences. Tā pilnveido pašvaldības darbinieku un pedagogu personībai nepieciešamās vispārīgās personības pilnveides kompetences, apgūst veselīgas pašizziņas un pašizpausmes psihohigiēnas iemaņas. Ar praktisku vingrinājumu palīdzību kursu dalībnieki apgūst dažādu veidu paņēmienus, kā kļūt apmierinātākam ar sevi, darbu pašvaldībā un izglītības iestādē, kā arī piedāvā noskaidrot nosacījumus, kur, veicot darbu, atbrīvotos no pesimistiskas nolemtības izjūtas, tā vietā piedāvājot praktiskus paņēmienus savas labizjūtas veidošanā, kā arī paņēmienus, kā ikdienā veicināt radošu pacēlumu (flow), prieku, gandarījumu, kā uzturēt mērķa izjūtu un veicināt personisko izaugsmi.  Kursu dalībnieki apgūst praktiskus psihohigiēnas vingrinājumus, kā arī praktiskus paņēmienus ar kuru palīdzību var apgūt prasmes, spējas un iemaņas atslābināt situatīvu trauksmi, atbrīvoties no bailēm un satraukuma, disciplinēt prātu, atbrīvoties no haosa, kā arī apgūt ieradumu apkārt notiekošo uztvert bez bažām un nemiera.

Apgūstot dažādus kognitīvos vingrinājumus, dalībnieki apgūst ne tikai labvēlīgas psihohigiēnas ieradumus, bet arī metodoloģiskos principus, lai to mācītu arī citiem.

Programmas nosaukums.

Pašvaldību un izglītības iestāžu psihohigiēna. Profesionālās pilnveides un tālākizglītības satura modulis: pašpilnveides (personības vispārējo kompetenču) modulis, apakšmodulis: pašizziņa un pašizpausme.

Programmas mērķauditorijas vajadzību pamatojums:pašvaldības darbinieku un pedagogu personības vispārējo kompetenču pilnveide.

Programmas mērķauditorija.

Visi pašvaldību un izglītības  iestādēs strādājošie pašvaldību, pedagoģiskie, atbalsta personāla un tehniskie darbinieki.

Programmas mērķis.

Pilnveidot pašvaldību darbinieku un pedagogu personībai nepieciešamās vispārīgās personības pilnveides kompetences, apgūt veselīgas pašizziņas un pašizpausmes iemaņas. Apgūt dažādu veidu paņēmienus, kā pilnveidot prasmi atpazīt hiperstresu, apgūt hiperstresa profilakses paņēmienus, izdarīt iespējamos secinājumus un tos izmantot konstruktīvos nolūkos, uzlabojot darba kvalitāti. Nostiprināt spēju radīt emocionālās pašpalīdzības programmu, kļūt apmierinātākam ar sevi, darbu pašvaldībā un izglītības iestādē, kā arī piedāvā noskaidrot nosacījumus, kur, veicot darbu, atbrīvotos no pesimistiskas nolemtības izjūtas, tā vietā piedāvājot praktiskus paņēmienus savas labizjūtas veidošanā, kā arī paņēmienus, kā ikdienā veicināt radošu pacēlumu (flow), prieku, gandarījumu, kā uzturēt mērķa izjūtu, veicināt personisko izaugsmi, vairot apmierinātību ar sevi, darbu un dzīvi kopumā.

Programmas uzdevums.

Nostiprināt pašvaldības darbinieku un pedagogu prasmes, iemaņas un kompetences konstruktīvas psihohigiēnas veidošanā un rūpēties par labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošanu, kā arī ne tikai nodrošināt ar sistēmiski un sistemātiski strukturētām stratēģijām, pieejām, principiem un metodēm, bet prast mērķtiecīgi uzlabot un veicināt iestādes psihohigiēnu, kā arī rūpēties par savu personīgo psihohigiēnu.

Plānotie rezultāti.

Pašvaldības darbinieki un pedagogi spēj efektīvi iesaistīties iestādes psihohigiēnas uzlabošanas procesā, apzinoties potenciālos hiperstresa cēloņus, spēj atpazīt nozīmīgākās potenciālās stresogēnās situācijas, spēj noteikt veidus, kā novērst vai mazināt hiperstresu, spēj vadīt stresa atpazīšanu, vadīšanu, kā arī sistēmātiski pievērsties iestādes psihohigiēnas uzlabošanai un rūpēties par savu personīgo un citu pašvaldības darbinieku un pedagogu  psihohigiēnu un tā profilaksi. Pašvaldības darbinieki un pedagogi spēj izmantot dažādas terapijas formas un pašpalīdzības mehānismus, ko var darīt labvēlīgas psihohigiēnas veidošanā, apgūst elpošanas vingrinājumus, mentālās iztēles vingrinājumus, autosuģestiju, kā arī apgūst praktiskus vingrinājumus uztveres principu, attieksmes maiņai pret sevi, kā arī veic stereotipu un ierasto uzvedības principu un stratēģiju pārskatīšanu.

Kvalitātes nodrošināšanas pasākumi (atgriezeniskā saikne, programmas apguves vērtēšana): 4 testi, 28 nepabeigtie teikumi, 4 praktiskie uzdevumi, pārrunas, diskusijas un 6 teksta uzdevumi, 3 praktiskie vingrinājumi, 2 praktisko situāciju izspēle, 1 grupu darbs, 2 darba lapas un 1 pašnovērtējuma anketa.
N.p.k.Tematika ar īsu satura anotācijuStundu skaits Īstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes
1234
1.Sevis izzināšana kā viens no negatīvo emociju pārskatīšanas veidiem un ceļš uz harmonisku psihohigiēnas veidošanu pašvaldību un izglītības iestādēs. Psihohigiēnas jēdzienu dažādās interpretācijas. Vai tas, ko mēs saucam par realitāti, tiešām ir realitāte? Vai vienmēr ir tā, ka pārāk daudz stimulu ir slikti, bet pārāk maz – labi? Vai ikdienas strīds vai vilšanās var būt stresors?  Stresa veidi. Distress. Eistress. Hiperstress. Hipostress.

0,5

Tests, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs, spēle pozitīvo un negatīvo emociju noteikšanai”, 2 improvizācijas spēles.
2.Pašvaldību darbinieku un pedagogu valodas lietojums, kā apziņas, attieksmes un psihohigiēnas veidotājs. Psiholoģiskā vide. Pašvaldības darbinieks un pedagogs kā komunikatīvās profesijas pārstāvis. Pašvaldības un izglītības iestāde kā specifisku attiecību realizācijas vieta. Pašvaldības darbinieka un pedagoga sociālais statuss. Statusu mijiedarbība.0,5Praktiskais uzdevums „Mans neapzinātais valodas lietojums”,  nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs, spēle „Ātrais diktāts”.
3.Negatīvo domu un to pozitīvo nolūku atklāšana, spēja tās atšķirt; atbrīvošanās, pieņemšanas

un attīrīšanās vingrinājumu pamatprincipi. Cilvēku reakcijas uz situācijām – kas tās nosaka? Vai mūsu vecāku pieredzei stresogēnu situāciju risināšanā ir nozīme? Kā mūsu uztveri un uzvedību hiperstresa gadījumā ietekmē agrāk apgūtā uzvedība un kas palīdz atpazīt mūsu pašu uztveres un darbības principus.

0,5Vingrinājums „Pats no sevis”, pārrunas, diskusijas, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs, videoieraksta demonstrēšana.
4.Augstprātība, neapmierinātība, kritika, nosodījums un nicinājums, lepnība, pretenzijas; atbrīvošanās vingrinājumi. Mīts, arhetips, stereotips. Priekšstati, kuri ir mūsos – vai tie ir atkarīgi tikai no mums? Mentalitāte. Nervu darbības principi, ģenētiskais un ģeogrāfiskais faktors. Kultūras ietekme priekšstatos par sevi un attiecībām. Kas ir distress dažādu kultūru pārstāvjiem? Kultūras fenomens. Sociālās lomas izpratne dažādās kultūrās.0,5Teksta uzdevums, praktiskais uzdevums „Nosodījuma un kritikas noteikšana”, spēle „Atbrīvošanās no pretenzijām”, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs. Diskusijas. Pāru sarunas.
5.Naids, dusmas, aizkaitinājums;  pieņemšanas vingrinājumi (prasmi pieņemt pasauli tādu, kāda tā ir), naida, dusmu un aizkaitinājuma ievirzīšana pozitīvā gultnē; atbrīvošanās paņēmieni no atriebības. Psihosomatiskie traucējumi kā savdabīgas aizsardzības formas. Saslimšana kā pazīme. Izglītojamo reakcijas uz distresu.0,5Teksta uzdevums, praktiskais uzdevums otra pieņemšanā”, pārdomu teksts par aizkaitinājuma slēptajām izpausmēm, dusmu noteikšanas tests, pārrunas, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs, spēle aizvainojumu ievirzīšana pozitīvā izpausmē.
6.Neveiksmes kā brīdinājums, attieksmes maiņa pret tām, lai neizjustu sarūgtinājumu. Stresa drudzis – vai tas ir normāli? Kas ir „svētdienas temperatūra”? Vai ir iespējams novērst psihosomatiskus traucējumus? Atšķirības pieaugušo un bērnu reakcijās.0,5Teksta uzdevums un tests par neveiksminieka pazīmēm, zīmējums, „Saruna ar zemapziņu” paņēmiens, nepabeigtie teikumi, lekcija, vingrinājums „Nekas nav atkarīgs no manis”.
7.Ļaunprātīga aprunāšana, tās ierobežošanas mehānismi. Apzināta un neapzināta dažādu stratēģiju lietošana. Atšķirības pieaugušo un bērnu reakcijās.0,5Praktisku situācijas izspēle „Es ļauno runu ielenkumā”, pārrunas, nepabeigtie teikumi, lekcija.
8.Vainas izjūta, paškritika, sevis nosodīšana, nicinājums un naids pret sevi, tā līdzsvarošanas paņēmieni. Terapijas formas un pašpalīdzības mehānismi – ko var darīt to mazināšanas profilaksei.0,5Vainas izjūtas noteikšanas tests, teksta uzdevums, praktiskais uzdevums paškritikas līmeņa noteikšanai, zīmējums „Naida slēpto izpausmju veidi”, pārrunas, diskusijas.
9.Bailes, pašpārliecinātības trūkums, šaubas, nemiers un satraukums; konstruktīvās pieejas vingrinājumi. Elpošanas vingrinājumi. Mentālās iztēles vingrinājumi. Autosuģestija.0,5Iztēles vingrinājumi, pašsuģestijas vingrinājumi, praktiskais vingrinājums „Mana atbrīvošanās no bailēm”.
10.Žēlums, līdzjūtība, grūtsirdība, skumjas, depresija un nožēla; pašpalīdzības vingrinājumi. Uztveres principa maiņa. Attieksme pret sevi – stereotipu un ierasto uzvedības principu pārskatīšana.0,5Teksta uzdevums, tests, pārrunas, praktiskais vingrinājums slēptās depresijas pazīmju noteikšanai, pašpalīdzības vingrinājumi, lekcija, grupu darbs.
11.Liekulība, meli un glaimi; stimulu koncepcija; vingrinājumi pašvērtības paaugstināšanai; atbrīvošanās vingrinājumi no īgnuma un vilšanās. Vai vienmēr ir tā, ka pārāk daudz stimulu ir slikti, bet pārāk maz – labi? Vai ikdienas strīds vai vilšanās var būt stresors?0,5Darba lapas, praktiskais vingrinājums „Melu mikrožestu noteikšana”, teksta uzdevums, nepabeigtie teikumi, videoierakstu demonstrēšana.
12.Kognitīvie vingrinājumi: pārprogrammēšanas plāns-shēma personiskās vēstures pārskatīšana un dzēšana un pārskatīšanas tehnika. Noslēguma sarunas, kopsavilkumi, secinājumi un pārspriedumi. Refleksiju tests, to analīze.0,5Dž. Kelli personības konstruktu režģis, uzdevums „Saruna ar zemapziņu”,, secinājumu veidošana, pārrunas, diskusijas un kopsavilkuma ilustrācija darba lapās.
 KOPĀ 6 
, , , , , ,
Show Buttons
Hide Buttons