“Ja skolēns ārkārtēju iemeslu dēļ nav sagatavojies stundai, par to jāinformē skolas vadība, skolotājs, obligāti jāatvainojas un klusējot jāuzraksta paskaidrojums”.

Izglītības X iekšējās kārtības noteikumi jeb slikts paraugs, lai šādu noteikumus ieviestu arī citās izglītības iestādēs.

 

Kategoriski aizliegts traucēt skolotāja un klasesbiedru darbu stundā, neattaisnoti, apzināti kavēt stundas sākumu, izteikt rupjas, nievājošas, apvainojošas piezīmes, skaļi sarunāties un smieties.

Apzinātas traucēšanas gadījumā lieto individuālus mērus: informē administrāciju, izsauc uz skolu vecākus, rakstiski ziņo sociālajam pedagogam, psihologam, pašvaldībai, bāriņtiesai vai policijai.

Stundu un pasākumu laikā kategoriski aizliegts izmantot mobilos telefonus. Izslēgt skaņu! Ja no audzēkņa ir dzirdams zvana signāls, nekavējoties lietot visstingrākos mērus: informēt administrāciju, izsaukt uz skolu vecākus, rakstiski skolas psihologam, ziņot pašvaldībai vai policijai.

Stundas laikā kategoriski aizliegts sarunāties, košļāt košļājamo gumiju, ēst un dzert.

Stundai beidzoties, skolēni no mācību telpas iziet tikai ar skolotāja atļauju, atvadoties atbilstoši ētikas normām, atstājot kārtībā klasi un savu darba vietu.

Ja skolēns nokavējis stundu, klusi un pieklājīgi atvainojas par traucējumu, ieņem savu vietu un klusēdams uzraksta paskaidrojumu par kavējuma iemesliem.

Starpbrīžos ievērot kārtību un tīrību jebkurā vietā, kur vien atrodas skolēns.

Mācību stundu un starpbrīžu laikā bez klases audzinātāja un skolas administrācijas apstiprinātas atļaujas kategoriski aizliegts atstāt skolu.

Skolēnu veselības un dzīvības saglabāšanas nolūkā aizliegts liekties ārā pa atvērtiem logiem jebkurā skolas stāvā un slidināties pa kāpņu margām. Aizliegts atvērt logus!

Skolas pagalma daļā, skolas priekšā, drīkst iziet tikai rudens un pavasara periodā, ja ir sauss laiks un spīd saule.

Kategoriski aizliegts skolas telpās un teritorijā smēķēt, nest uz skolu un lietot alkoholiskus dzērienus, narkotikas, ienest sprāgstvielas un pirotehniskos izstrādājumus, toksiskas vielas (tai skaitā arī līmes), aukstos ieročus.

Jaunieši, kuri nav pamatskolas skolēni, pasākumā vai diskotēkā drīkst ierasties tikai tad, ja nav alkohola reibumā, psihotropo un narkotisko vielu ietekmē, un viņiem ir rakstisks ielūgums uz konkrēto pasākumu.

No 1. līdz 9. klasei audzēkņa dienasgrāmata ir pats galvenais skolēna dokuments skolā. Ik nedēļu vecākiem dienasgrāmatā ir obligāti jāparakstās! Vecākiem, kuri nav parakstījuši skolēna dienasgrāmatu, tiek piemēroti mēri.

Skolēnam skolotājam ir jāparāda sava dienasgrāmata.

Mācību stundas sākumā skolēns uz sola novieto tikai dienasgrāmatu un vēl mācību stundai nepieciešamos piederumus, grāmatas.

Ja skolēns ārkārtēju iemeslu dēļ nav sagatavojies stundai, par to pirms stundas jāinformē  skolas vadība, skolotājs un jāatvainojas un jāuzraksta paskaidrojums.

Skolēns pilnā mērā ir atbildīgs par mācību darba rezultātiem – seko līdzi stundas darbam, savu iespēju robežās maksimāli apgūst mācību vielu, negarlaikojas, ir precīzs, izpilda un ievēro priekšmeta skolotāja prasības vai instrukcijas un darba drošības noteikumus.

Ievērot „Vienotu runas un rakstu kultūras režīmu”.

Ieejot kabinetā, skolēns pilnīgi klusēdams ieņem savu vietu.

Skolēns ar savu uzvedību netraucē klasesbiedru un skolotāja darbu, neatstāj darba vietu vai mācību telpu bez skolas administrācijas atļaujas.

Nelietot mobilo telefonu, CD, kārtis, alkoholu, narkotikas vai citas mācību procesu traumējošas lietas, nekošļāt košļājamo gumiju, neēst, saulespuķu sēklas un nedzert!

Izglītojamie skolas teritorijā nedrīkst fiziski, garīgi, verbāli vai emocionāli iespaidot ne tikai skolēnus, skolas darbiniekus, bet arī skolotājus.

Mācību stundu, eksāmenu, sanāksmju, svinīgo pasākumu, koncertu un citu pasākumu laikā kategoriski aizliegts košļāt košļājamo gumiju, ēst un dzert.

Skolēni mācību stundu laikā nedrīkst nodarboties. Skolotāji nedrīkst nodarbināt skolēnus neatbilstoši stundu profilam.

Izglītojamie mācību laikā drīkst atrasties tikai mācību telpās.

Izglītības apguvei paredzēto laiku drīkst izmantot tikai mācībām, kategoriski aizliegts nodarboties ar lietām, kas neattiecas uz izglītības apguvi.

Katra skolēna obligāts pienākums ir uzņemties atbildību par saviem mācību darba rezultātiem un uzvedību.

Katra izglītojamā pienākums ir katru dienu rūpēties par skolas inventāra u.c. materiālo vērtību saglabāšanu; ļaunprātīgas mantas vai inventāra bojāšanas gadījumā vecāki materiālos zaudējumus divkāršā apmērā atlīdzina pašvaldībā.

Izglītojamie ir tiesīgi piedalīties izglītības iestādes labiekārtošanas darbā.

Uz mācību stundām vai nodarbībām drīkst ierasties tikai, ņemot līdzi visus nepieciešamos mācību līdzekļus un piederumus, arī dienasgrāmatu.

Izglītojamie ievēro apģērba kultūru: izglītības iestādē ierodas tīrās, kārtīgās, pieklājīgās un piedienīgās drēbēs, neatkailinātām ķermeņa daļām, uz apģērba nav cilvēka cieņu aizskaroši uzraksti un zīmējumi.

Uz svinīgiem pasākumiem, eksāmeniem ierodas svētku virsdrēbēs.

Skolas virsdrēbes obligāti ir jāatstāj garderobē.

Dzīvības saglabāšanas nolūkā skolā pie virsdrēbēm vai somām ir jāpiestiprina atstarotāji.

Skolēni izglītības iestādes teritorijā neizturas vardarbīgi pret citiem.

Izglītojamie uz skolu nenes dzīvniekus.

Skolā obligāti ir jāvalkā apģērbi un apavi.

Par nopietniem negadījumiem informē skolotājus.

Skolēniem ir tiesības izteikt priekšlikumus skolas attīstībai un iekšējās kārtības nodrošināšanai.

Skolēnam ir tiesības būt aizsargātam no seksuālas ekspluatācijas, kas jebkādā veidā var kaitēt skolēnam.

Katra stunda beidzas ar zvanu.

Skolēnu pienākums ir mācīties. Pārējās intereses obligāti ir jāpakārto mācību procesam.

Bez skolotāja atļaujas nepārvietoties pa klasi.

Nekāpt, nesēdēt un nenovietot personīgās  mantas.

Par pie skolas novietotajiem velosipēdiem atbild to īpašnieki.

Pirms ēšanas jānomazgā rokas. To tīrību var pārbaudīt skolas māsa.

Ēdināšanu skolā nodrošina skolas kopgalds.

Ēdamzālē jāienāk lēnām.

Nedrīkst bojāt ēdienu un aiztikt citiem skolēniem domāto ēdienu.

Nedrīkst trokšņot un skaļi lamāties.

Pārtikas atkritumus iznest nedrīkst.

Pēc pusdienām skolēniem jāsavāc trauki.

Skolā drīkst atrasties tikai vajadzības gadījumā.

Skolēns apmeklē visas mācību stundas.

Ar skolēniem, kuri mēnesī neattaisnoti nokavējuši 10–15 mācību stundas, strādā skolas psihologs.

Skolēniem mācību stundās ir tiesības darboties netraucēti.

Skolēnam ir tiesības zināt, kāda atbildība ir par iekšējās kārtības noteikumu nepildīšanu.

Skolēnam ir tiesības saņemt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību. Skolēnam ir tiesības piedalīties skolas telpu noformēšanā. Skolēnam ir tiesības iepazīties ar mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņām nākamajai dienai.

Starpbrīžos skolēniem nekavējoties ir jāatstāj klases telpa.

Starpbrīžos skolēni uzturas skolas telpās un labvēlīgos laika apstākļos – skolas teritorijā.

Skolas teritorijā ir aizliegts braukt ar automašīnu.

Visos skolas pasākumos (arī sporta pasākumos) klase piedalās tikai kopā ar klases audzinātāju. Pēc mācību stundas jāsakārto sava darba vieta un jāpaceļ papīri.

Skolas autobusā un autobusa pieturā nedrīkst skraidīt pa zālāju un ap piemiņas vietām.

Skolēniem braukšanas laikā jāievēro jebkura veida autobusa šofera norādījumi, jāuzvedas klusi un pieklājīgi.

Virsdrēbes jāatstāj garderobē un tās glabāt nav atļauts.

Skolēns nedrīkst ierasties uz ārpusstundu pasākumiem, ja attiecīgajā dienā nav bijis skolā. Katru gadu labākie mācībās, sportā, olimpiāžu uzvarētāji, labākie mākslinieciskie kolektīvi saņem bezmaksas ekskursiju pa Latvijas visskaistākajām vietām.

Skolēniem ir tiesības iegūt tikai kvalitatīvas zināšanas vispārizglītojošos mācību priekšmetos, piedalīties fakultatīvajās un ārpusstundu nodarbībās.

Skolēniem ir tiesības saņemt zobārstniecības pakalpojumus.

Skolēniem ir pienākums pildīt mājas darbus.

Katra skolēna pienākums no mācībām brīvajā laikā ir uzvesties klusu. Stundu laikā kategoriski aizliegts lietot planšetdatoru!

Stundu laikā jārūpējas par klusumu.

Pie datora nedrīkst strādāt apģērbies virsdrēbēs.

Datorkrēsli jālieto tikai sēdēšanai.

Datoru tuvumā nedrīkst būt nekādu šķidrumu.

Skolēni cenšas runāt literāri pareizā valodā, ievērojot pieklājības normas, sveicina visus skolā ienākošos cilvēkus.

 

Pēc zvana ieņem klasē savu vietu un apklust.

Starpbrīdi skolēni drīkst izmantot tikai atpūtai.

Starpbrīžos skolēni uzvedas atbilstoši.

Skolēni pusdienas ēd apzinīgi un ar atbildību.

Annemartes Kreituses zīmējums.

Skolotājas un sociālās darbinieces Lilitas Seržānes rīta fotogrāfija
Piesakies izglītības ziņu jaunumiem
Tērzētava
Ielādē tērzētavu...
Our Facebook Page
Show Buttons
Hide Buttons
Cart