Par klaju bezatbildību pieprasa Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska atkāpšanos

Mālpils  novada dome

Mālpils internātpamatskola

Reģ. Nr. 4312901113

Pils  ielā 14, Mālpilī, Mālpils  novadā, LV- 2152, tālr. 67925131, fakss  67970907

e-pasts: gevele@malpilsskola.lv

 

Mālpils  novadā, Mālpilī

 

27.03.2018.Nr. 2-01/5

LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas

 deputātiem

Paldies par 20.03.2018. Saeimas izglītības, zinātnes komisijā pausto ieinteresētību un izpratni Vispārizglītojošo  internātskolu  jautājuma  risināšanā  un  domu  apmaiņā.

Internātskolas pastāv daudzās valstīs un tās secīgi ar savu specifisko misiju iekļaujas kopējā šo valstu  izglītības  sistēmā.

Līdz šim Latvijā Vispārizglītojošās internātskolas pilda īpaši atbildīgu misiju –  sniedz jaunajai paaudzei, kurai nepieciešams īpašs atbalsts, konkrēti, bērniem bāreņiem, bērniem no maznodrošinātām, daudzbērnu, nelabvēlīgām un sociālā riska ģimenēm, iespēju uzturēties labos sadzīves apstākļos internātā; pozitīvā vidē iegūt kvalitatīvu izglītību, attīstīt savus talantus un  rosina jauniešos veidot savas – veiksmīgas dzīves modeli. Internātskola ir  “Otrās mājas”, kur 5 dienas (ģimenes krīzes situācijā 7 dienas) nedēļā un 24 stundas diennaktī bērnu  attīstībai  nodrošina labvēlīgu un pozitīvi atbalstošu vidi atbilstoši ikkatra bērna attīstības līmenim un viņa vajadzībām, atjauno bērnos  uzticēšanos pieaugušajiem un Latvijas valstij.

Par to, ka ir nepieciešama steidzama Izglītības un zinātnes ministra K.Šadurska  demisija un ka Latvijā izglītības sistēma ir neefektīva un, ka tajā ir krīze, liecina šādi fakti:

  1. Pašlaik Latvijā ir 17 357 skolēni, kuri nav reģistrēti nevienā skolā, brīdinu, ka mazo lauku skolu un vispārizglītojošo internātskolu  likvidācija palielinās to skolēnu skaitu, kuri neapmeklēs skolu.
  2. Lai samazinātu  priekšlaicīgu  mācību  pārtraukšanu  665  izglītības iestādēs    līdz    gadam ir nepieciešams atbalsts 60 000 izglītojamiem, paredzot finansējumu 39 012 376 euro. Tātad Izglītības un zinātnes ministrija paredz iespējamību, ka no skolā esošajiem skolēniem to var neapmeklēt  vēl  lielāks  skaits  izglītojamo.
  3. Mūsu valstī ir milzīgs nepilngadīgo skaits, kuri izdarījuši likumpārkāpumus un, ja Valdība likvidēs internātskolas, tad tiks kultivēta nepilngadīgo noziedzība. Šādā  veidā Izglītības un zinātnes ministrija ietaupīs savus līdzekļus, bet ne Valsts kopējos līdzekļus. Un kāda cena nākotnē būs jāmaksā, lai  katrs iedzīvotājs  būtu  drošībā  un  nebūtu  jāceļ  jauni  cietumi ?
  4. Izglītības ministrija ar iepriekšēju nolūku, profesionāli nepārzinot internātskolu darbības specifiku, maldināja valdību, apvienoja politisko varu un veica normatīvo dokumentu grozījumus, radot papildus riska faktorus vispārizglītojošo internātskolu skolēnu drošībai,  samazināja  iespēju ikdienā sniegt skolēniem individuālo atbalstu un preventīvo audzināšanas darbu, konkrēti pierādījumi:

4.1. MK noteikumu Nr.135 atcelšana – samazinot internātskolu atbalsta un vadošo pedagoģisko personālu;

4.2. MK noteikumu Nr.445 3.pielikums  –  nosakot internāta skolotāja darba slodzi 40 stundas nedēļā, tādejādi  būtiski  samazinot  internāta  skolotāju  atalgojumu;

4.3. MK noteikumu Nr.477 14.p  – paredzot vienu internāta skolotāja likmi uz 14 internātā dzīvojošiem izglītojamajiem;

4.4.Veiktie grozījumi Izglītības likumā paredz, ka vārda “internātskola” izslēgšana stājas spēkā  no 2019.gada 1.augusta. Tāpēc uzskatām, ka tā ir kļūda un lūdzu atsaukt  šo lēmumu, jo tas  liedz izprast internātskolas vienoto  būtību, ka  tās  ir  izglītības iestādes – “Skolēnu otrās mājas”;

4.5.Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un piešķir mērķdotāciju internātskolu uzturēšanas daļējai segšanai par internātskolā uzņemtajiem izglītojamajiem” ir piešķirti uzturēšanas līdzekļi, konkrēti Mālpils internātskolai 196,91 euro mēnesī uz vienu bāreni vai maznodrošināto izglītojamo. Joprojām nav ārējo normatīvu  aktu, kas nosaka, kas nodrošina 66.32 euro mēnesī uz vienu bāreni vai maznodrošināto izglītojamo, kas rada tīšu uzturēšanas izdevumu deficītu 5040,32 euro/mēnesī jeb 40322.56 euro līdz 2018.gada 31.augustam. Tabulā prioritāri nepieciešamie uzturēšanas izdevumi, ko atbilstoši Valsts ekonomiskajai situācijai un skolēnu vajadzībām  ir nepieciešams palielināt-

4.6. Bez tam Likumā “Par valsts budžetu 2018.gadam” 3. panta 4.daļā noteikts, ka pašvaldības tām piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir tiesīgas izmantot atlaišanas pabalstu izmaksai pedagogiem, kas zaudē darbu izglītības iestāžu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā, ja reorganizācija vai likvidācija ir pabeigta ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. augustam. Tas savukārt pašvaldībām piespiedu un steidzamības kārtā lika pieņemt lēmumu par internātskolu  likvidāciju  līdz  2018. gada  1.martam.

Esam vairākkārt snieguši tos Izglītības un zinātnes ministrijā un neesam spējuši pārliecināt ne Izglītības un zinātnes ministru K. Šadurski, ne viņa vadītās ministrijas atbildīgos ierēdņus.

Esam analizējuši Mālpils internātpamatskolas attīstības iespējas, pētījuši un analizējuši esošo situāciju izglītības iestādē, iesaistāmies ES projektos un Latvijas aktivitātēs. Ikdienā rūpīgi un atbildīgi, cēloņu un seku likumsakarībās, sniedzam atbalstu ikvienam skolēnam neatkarīgi no viņu ģimenes sociāli ekonomiskās un emocionālās situācijas, jo saprotam, ka bērns  ir  Latvijas  galvenā  vērtība un tā nav samērojama naudas izteiksmē.

Tāpēc internātskolu direktoru vārdā (06.03.2018. atklāta vēstule Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijai) atkārtoti  lūdzam  steidzamu  Izglītības  un  zinātnes  ministra  K.Šadurska  demisiju.

Lūdzu jautājumu par Internātskolu turpmāko attīstību neatstāt Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā, jo tās  ierēdņi ar savu attieksmi no  2016. gada  ir   grāvuši   Vispārizglītojošo  internātskolu  prestižu  sabiedrībā.

Lūdzam šo jautājumu lemt Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā un Saeimā, lai katrs tautas ievēlētais deputāts pauž savu viedokli un ar savu godaprātu lemj par katru skolēnu, kurš atrodas vai kuram ir nepieciešami   Vispārizglītojošās  internātpamatskolas  pakalpojumi.

Vēstule  tiks  publicēta  sabiedrībai  pieejamā  un  diskutējamā  formātā.

 

Paldies  par  sadarbību!

 

 

Ar  cieņu

 

Mālpils  internātpamatskolas  direktore                                                                    Frančeska Ģēvele

 

Skolotājas un sociālās darbinieces Lilitas Seržānes rīta fotogrāfija
Piesakies izglītības ziņu jaunumiem
Tērzētava
Ielādē tērzētavu...
Our Facebook Page
Show Buttons
Hide Buttons
Cart