Vārda dienas: Grieta, Strauta, Rebeka , Bazils, Bažena, Bekija, Božena, Greisa, Greisija, Greta, Grēta, Grietiņa, Reveka, Straumīte, Vasilijs, Vasīlijs, Vasilika, Vasilisa, Vasils, Virta

Raksts

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Mācīšanās un uzvedības motivācija”

Programmu var pieteikt pa tālr. 28320454

Programmas nosaukums.  Mācīšanās un uzvedības motivācija (A)
Programmas mērķauditorija. Visiem pedagogiem, atbalsta un tehniskā personāla darbiniekiem.
Programmas mērķis.  pilnveidot pedagoga profesionālās un izglītības jomas kompetences.
Programmas uzdevums.: Programma paplašina un pilnveido pedagogu profesionālās kompetences, kas vērstas uz aktualitātēm profesionālo kompetenču pilnveidē. Mūsdienu daudzveidīgo komunikāciju un kultūras globalizācijas mainīgajos apstākļos audzinātāji, skolotāji, kā arī jebkurš cits izglītības iestādē strādājošais iepazīstas un apgūst motivācijas fenomenu un tā mācīšanas un mācīšanās metodoloģijas pamatprincipus, stratēģiju, pieeju un mūsdienu prasībām atbilstošas mācīšanās metodes, kuras apstiprina jaunākie pētījumu rezultāti, proti, kā sistēmiski un sistemātiski veidot motivācijas veidošanas un nostiprināšanas prasmes, iemaņas un kompetences. Programma skaidro, kā efektīvi veicināt iepriekš minētās prasmes, iemaņas un kompetences, kur un kādus materiālus meklēt, kā iepazīties ar tiem, kā strādāt ar papildu literatūru, mērķu izvirzīšanu, domu karšu un citu praktisko uzdevumu veikšanu.
Plānotie rezultāti. Pedagogi apgūst ne tikai prasmes un iemaņas, kā izvairīties un apturēt destruktīvas, uz negācijām orientētas uzvedības izplatīšanos izglītības iestādē, bet arī praktiskus ieteikumus un vingrinājumus situatīvas trauksmes atslābināšanā, atbrīvošanos no bailēm un satraukuma, prāta disciplinēšanu, atbrīvošanos no haosa, kā arī apgūt praktiskas prasmes, iemaņas, un spējas metodoloģijas apguvē par to, kā izglītojamais varētu destruktīvo uzvedību pārorientēt labvēlīgā uzvedībā. . Programma skaidro, kā efektīvi veicināt iepriekš minētās prasmes, iemaņas un kompetences, kur un kādus materiālus meklēt, kā iepazīties ar tiem, kā strādāt ar papildu literatūru, mērķu izvirzīšanu, domu karšu un citu praktisko uzdevumu veikšanu.
N.p.k.Tematika ar īsu satura anotācijuStundu skaitsĪstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodesLektors

(vārds, uzvārds)

12345
1.Būtiskais motivācijas procesā. Izdarīšana kaut ko komiski “slikti”. Iztēlošanās un izdarīšana. Savu mērķu attēlošana. Sava iedomu vai sapņu tēlu radīšana. Patiesu melu izdomāšana. Sava darba plānošana. Pamēģināšana citādāk.1Situācijas izspēle „Pozitīvais nolūks”, tests, nepabeigtie teikumi, pozitīvo nolūku domu kartes veidošana. Spēle pozitīvo un negatīvo emociju noteikšanai. Aptauja pamudinātāju noteikšanai.Kaspars Bikše
2.Pareizo ķīmisko vielu izmantošana. Iztēles izmantošana. Iemācīšanās labi justies. Sapņošana nomodā. Spēļu izgudrošana. Apjoma samazināšana. Jaunu asociāciju radīšana vārdiem. Sevis „pārprogrammēšana”.1Praktiski uzdevumi vingrinājumu izstrādē. Vingrinājums „Pats no sevis”, pārrunas, diskusijas, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs, videoieraksta demonstrēšana. Praktiskais uzdevums „Pozitīvu atbilžu veidošanas paņēmieni. Teksta uzdevums, tests, pārrunas, praktiskais vingrinājums slēptās depresijas pazīmju noteikšanai, pašpalīdzības vingrinājumi, lekcija, grupu darbs.Kaspars Bikše
3.Sarunāšanās ar sevi. Lasīšana sev priekšā. Slinkot mācēšana. Rīcība kā varonim. Kāpēc mēs raudam? Prāta vētras izmantošana. Motivēšanas paņēmieni. Pārsteigums. Šaubas. Apmulsums vai nenoteiktība. Pretrunīgums. Negaidītais.

“Apetītes rosināšana”. Piemēriem pazīstamus materiālus! Neparasti konteksti. Iepriekš iemācītā izmantojums. Imitācijas spēles.

1Lekcija, grupu darbs, pārrunas, diskusijas. Videoieraksta demonstrēšana. Spēle „Atbrīvošanās no pretenzijām”, nepabeigtie teikumi.Kaspars Bikše
4.Ieradumu mainīšana. Draugs- privātskolotājs. Rituālu izpildīšana. Mierīga pasēdēšana. Radošums attiecībās. Atbrīvošanās no traucētājiem. Motivācijas apziņas veidošana. Augsti un zemu motivēti skolotāji. Kolektīvais motivācijas līmenis.1Lekcija, teksta uzdevums, praktiskais vingrinājums atslēgas vārdu izmantojumā, pārrunas, nepabeigtie teikumi, grupu darbs. Vingrinājums „Sajauktie vārdi”. Pārdomu teksts par aizkaitinājuma slēptajām izpausmēm.Kaspars Bikše
5.Ārējie apbalvojumi. Sadarbības (kooperatīvā mācīšanās) pozitīvā ietekme uz motivāciju. Daudzdimensiju klases. Aptauja pamudinātāju noteikšanai. Motivējošie līgumi. Pašpastiprinājums un motivācija. Augsts pašpastiprinājums.1Lekcija, teksta uzdevums. Teksta uzdevums, 4 praktiski vingrinājumi maņu, kustību, ritmu, pārspīlējumu, labo domu simbolu, krāsu, skaitļu un smieklu izmantojuma izspēle.Kaspars Bikše
6.Vilšanās iemesli. Pašpārliecinātības trūkums, šaubas, nemiers un satraukums; konstruktīvās pieejas vingrinājumi. Baiļu teorijas. Iztēles vingrinājumi, pašsuģestijas vingrinājumi.Motivācijas vingrināšanās programmas, kas palīdz atbrīvoties no bezpalīdzības sindroma. Darbs ar spēju depresivitātes sindroma pārmāktajiem. Žetonu politika.

Pozitīvās pieredzes apkopojumu veidošanas paņēmieni grafiskajos organizētājos, veidi, to produktīva pielietošana. Pozitīvas domāšanas iemaņu un pozitīvas attieksmes atgriezeniskās saites nodrošināšanas veidi, paņēmieni un stratēģijas. Pozitīvā izaicinājuma veidošanas soļi. Kognitīvie vingrinājumi: pārprogrammēšanas plāns- shēma

personiskās vēstures pārskatīšana un dzēšana, to pārskatīšanas tehnikas stratēģijas. Apgūtā un padarītā pašnovērtējumu veidi, anketas, pārrunas. Semināru darba izvērtējums un pārrunas.

1Praktisku situāciju izspēle, grupu darbs, darbs ar afirmācijām, prāta disciplinēšanas vingrinājums. Uzvedības norāžu veidošanas vingrinājums. Iztēles vingrinājumi, pašsuģestijas vingrinājumi, praktiskais vingrinājums „Mana atbrīvošanās no šaubām un bailēm”. Lekcija. Praktiskā darba izstrādes paraugs, ievērojot shēmā norādīto. Veikto praktisko un teorētisko uzdevumu labošanas parauga izstrādes shēma. Pozitīvā izaicinājuma veidošanas improvizācijas spēle. Praktiskais darbs pozitīvo grafisko organizētāju veidošanā un to pielietošanā, ņemot vērā lektora norādītās satura vienības. Kaspara Bikšes afirmāciju CD „Mūsu mērķis būt laimīgākajam, nevis labākajam” klausīšanās. Darba lapas, nepabeigtie teikumi, jautājumu un norāžu paraugu izstrāde. Praktiskais darbs ar signālkartītēm. Pārrunas  un kopsavilkuma ilustrācija darba lapā, pašizvērtējuma anketa. Darba pašnovērtējuma lapas veidošana.Kaspars Bikše
KOPĀ6

Programmu var pieteikt pa tālr. 28320454

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons