Vārda dienas: Krišs, Ksenija, Eglons, Egle , Aksenija, Eglis, Krišus, Ksendija, Ksēnija

Raksts

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Efektīvas mācīšanās pamati kompetenču pieejā balstītā mācību saturā”

Pieteikšanās veidlapa 

(individuālajiem dalībniekiem)

E-pasts: kanceleja@pedagogs.lv 

Tālruņa numurs: 28320454

Lektors: Kaspars Bikše, izglītības metodiķis, pedagogs, psiholoģijas maģistrs

Programmas nosaukums.  Efektīvas mācīšanās pamati
Programmas mērķauditorija. Visi pedagogi.
Programmas mērķis.  Pilnveidot pedagoga profesionālās un izglītības jomas kompetences efektīvas mācīšanās jomā.
Programmas uzdevums.

  1. Iepazīsties un apgūt ar mūsdienīgākajiem efektīvas mācīšanās principiem, kuras apstiprina jaunākie pētījumu rezultāti.
  2. Apgūt izglītojamo izglītošanās laika darba organizāciju.
  3. Apgūt atgriezeniskās saites nodrošināšanu.
  4. Apgūt pārbaudes darbu organizāciju veidus un uzskaiti, kā arī atbrīvošanos no garlaicīgas mācīšanās paņēmieniem.
  5. Piedāvāt apgūt iepazīšanos ar mācību materiāliem, papildu literatūru, tās pārlapošanu, uzmetumu veidošanu.
  6. Apgūt mērķu izvirzīšanu, atbilžu veidošanas paņēmienus, satura pārskatīšanu, caurskatīšanu, izskatīšanu, atkārtošanu, konspektēšanu, piezīmju veidošanu domu kartēs, tēžu un kopsavilkumu veidošanu.
Plānotie rezultāti. Programma skaidro, kā efektīvi iepazīties ar mācību materiāliem, papildu literatūru, tās pārlapošanu, uzmetumu veidošanu, mērķu izvirzīšanu, atbilžu veidošanas paņēmieniem, satura pārskatīšanu, caurskatīšanu, izskatīšanu, atkārtošanu, konspektēšanu, piezīmju veidošanu domu kartēs, tēžu un kopsavilkumu veidošanu.
N.p.k.Tematika ar īsu satura anotācijuĪstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes
1.Dažādie pieejas veidi darbā ar izglītojamajiem. Iepazīšanās un sagatavošanās veidi, iepazīšanās ar mācību materiāliem un to mērķiem. Jēgas veidošanas skalas pielietojums. Domu karšu veidošana. Tēžu un kopsavilkumu veidošanas paņēmieni.Situācijas izspēle „Nemotivētais skolēns”, tests, nepabeigtie teikumi, pārbaudes darba  un domu kartes , kopsavilkuma parauga izstrāde.
2.Iepriekšējo zināšanu aktivizācijas paņēmieni. Gatavošanās veidi pārbaudes darbiem, patstāvīgajiem darbiem un eksāmeniem. Patstāvīgo darbu organizācijas veidi darbā ar izglītojamajiem, to dažādie pielietojumu veidi mācību procesā. Atbilžu veidošanas paņēmieni. izglītojamajiem, to dažādie pielietojumu veidi mācību procesā. Atbilžu veidošanas paņēmieni.Praktiski uzdevumi pārbaudes, kontroles mehānisma un atgriezeniskās saites izstrādē, patstāvīgā darba izstrādes piemērs darbā ar talantīgajiem (t.sk. skolēniem ar mācīšanās grūtībām). Spēle – dialogs „Manas gribas disciplinēšanas paņēmieni”. Praktiskais uzdevums „Atbilžu veidošanas paņēmieni.
3.Vingrinājums „Grāmatveikalā”.  Diferencētās lasīšanas pamati. Lasīšana skaļā balsī, tās izmantojums un pamatojums. Pierakstu burtnīcas, to veidošanas principi un konspektēšanaSpēle „Grāmatveikalā”. Pārrunas, diskusijas. Diferencētās lasīšanas treniņš, konspekta veidošanas piemērs. Videoieraksta demonstrēšana. Shematisko zīmējumu darba burtnīcas veidošanas uzdevums.
4.Uzmetumu veidošanas paņēmieni. Darbu portfeļa veidi darbā ar izglītojamajiem, to dažādais pielietojums mācību procesā. Atslēgas vārdu izmantojums. Pārlapošanas paņēmieni. Mācību mērķu un uzdevumu izvirzīšanas un noteikšanas paņēmieni.Teksta uzdevums, praktiskais vingrinājums atslēgas vārdu izmantojumā, materiālu pārlapošanā. Vingrinājums „Sajauktie vārdi”. Patstāvīgais darbs mācību mērķu un uzdevumu izvirzīšanā un prioritāšu noteikšanā.
5.Iztēles un asociāciju izmantojums darbā ar izglītojamajiem atcerēšanos procesos. Maņu, kustību, ritmu, pārspīlējumu, labo domu simbolu, krāsu, skaitļu un smieklu izmantojums atcerēšanās procesos.Teksta uzdevums, 4 praktiski vingrinājumi, maņu, kustību, ritmu, pārspīlējumu, labo domu simbolu, krāsu, skaitļu un smieklu izmantojuma izspēle atcerēšanās procesos
6.„Balto plankumu” aizpildīšanas paņēmieni. Mācību vielas  atkārtota, pārskatīšana, caurskatīšana, izskatīšana, atkārtošana.Teksta uzdevums darbā ar talantīgajiem bērniem (t.sk. skolēniem ar mācīšanās grūtībām), mācību vielas atkārtošanas vingrinājumi. Praktiskais uzdevums „Balto plankumu” aizpildīšanai.
7.Praktiski ieteikumi darbā ar izglītojamajiem mācību stundas darba organizācijā. Skolēnu uzvedības programmēšanas veidi, paņēmieni un tehnikas.Praktisku situāciju izspēle, grupu darbs, darbs ar afirmācijām, prāta un gribas disciplinēšanas vingrinājums. Uzvedības norāžu veidošanas vingrinājums.
8.Glasera mācīšanās metožu piramīda. Secīguma organizācijas un kontroles mehānisma nodrošinājuma veidi darbā ar izglītojamajiem un to praktisks pielietojums.Lekcija, secīguma organizācijas un kontroles mehānisma nodrošinājuma pārbaudes tests.
9.Mājasdarbu un patstāvīgo darbu veidi darbā ar izglītojamajiem, kontroles un uzskaites paņēmieni. Mājasdarbu efektivitātes un lietderīguma veidi. Praktiski ieteikumi mājasdarbu efektivitātes un praktiskā pielietojuma plānošanā un organizācijā.Mājas darba (praktiskā darba izstrādes paraugs, ievērojot shēmā norādīto. Mājasdarba labošanas parauga izstrādes shēma.
10.Apkopojumu veidošanas paņēmieni, grafisko organizētāju veidi darbā ar izglītojamajiem, to produktīva pielietošana. Atgriezeniskās saites nodrošināšanas veidi darbā ar izglītojamajiem. Pozitīvā izaicinājuma veidošanas soļi.Pozitīvā izaicinājuma veidošana darbā ar talantīgajiem bērniem (t.sk. skolēniem ar mācīšanās grūtībām), tās improvizēta izspēle. Praktiskais darbs grafisko organizētāju veidošanā un to pielietošanā shēmā lektora norādītājās satura vienībās.
11.Blūma taksonomijas izmantojums darbā ar izglītojamajiem. Jautājumu un norāžu veidošanas paņēmieni. Signālkartīšu izmantojums skolēniem ar mācīšanās grūtībām.Darba lapas, nepabeigtie teikumi, jautājumu un norāžu paraugu izstrāde, izmantojot Blūma taksonomijas principus. Praktiskais darbs ar signālkartītēm.
12.Apgūtā un padarītā pašnovērtējumu veidi, anketas, pārrunas. Semināru darba izvērtējums un pārrunas.Pārrunas  un kopsavilkuma ilustrācija darba lapā, pašizvērtējuma anketa. Darba pašnovērtējuma lapas veidošana.

Programmu var pieteikt pa tālr. 28320454

, , , ,

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons