Vārda dienas: Ansis, Agnis, Agneta, Agnete, Agneze, Agnēze, Agnita, Hanss, Hanzija, Karps, Polikarps

Raksts

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Labvēlīgas uzvedības veidošanas pamati”

Pieteikšanās: kanceleja@pedagogs.lv 28320454

Programmas nosaukums.  „Labvēlīgas uzvedības veidošanas pamati”. (A)
Programmas mērķauditorija. Visiem pedagogiem, atbalsta un tehniskā personāla darbiniekiem.
Programmas mērķis.  Pilnveidot pedagoga profesionālās un izglītības jomas kompetences labvēlīgas uzvedības veidošanā un tās nostiprināšanā.
Programmas uzdevums.

  1. Apgūt gan savu, gan izglītojamo pašizziņas, savstarpējās komunikācijas un pašizpausmes iemaņas.
  2. Ar praktisku ieteikumu un vingrinājumu palīdzību apgūt dažādu veidu paņēmienus, kā attīstīt tādas prasmes, iemaņas un kompetences, kas pedagoģiskajiem darbiniekiem un izglītojamajiem nostiprinās izpratni par to, kas ir labvēlīga uzvedība, kā tā rodas, kā atpazīt to dažādās izpausmes.
  3. Apgūt risinājumu veidus, ko izglītības iestādes administrācija, skolotāji, pirmsskolu izglītības iestāžu pedagogi, izglītojamie un viņu vecāki var darīt, lai veicinātu labvēlīgas uzvedības veidošanos.
  4. Piedāvāt konstruktīvus risinājumus, kā rezultātā izglītojamie gūtu drošību, mierpilnu piederības izjūtu savai sociālajai grupai, radošu pacēlumu, gandarījumu, konsekventu iekšējo mērķa izjūtu, kas izglītojamajiem radīt lielākas iespējas veicināt personisko izaugsmi, vairot apmierinātību ar sevi, vienaudžiem, skolotājiem, mācībām un izglītības iestādi kopumā.
Plānotie rezultāti. Pedagogi apgūst ne tikai prasmes un iemaņas, kā izvairīties un apturēt destruktīvas, uz negācijām orientētas uzvedības izplatīšanos izglītības iestādē, bet arī praktiskus ieteikumus un vingrinājumus situatīvas trauksmes atslābināšanā, atbrīvošanos no bailēm un satraukuma, prāta disciplinēšanu, atbrīvošanos no haosa, kā arī apgūt praktiskas prasmes, iemaņas, un spējas metodoloģijas apguvē par to, kā izglītojamais varētu destruktīvo uzvedību pārorientēt labvēlīgā uzvedībā.
N.p.k.Tematika ar īsu satura anotācijuStundu skaitsĪstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodesLektors

(vārds, uzvārds)

12345
1.Labvēlīgas uzvedības jēdziens, to nolūks un izpausmju veidi. Labvēlīgas uzvedības iedalījuma veidi. Sevis izzināšana kā viens no pozitīvo emociju un uzvedības pārskatīšanas veidiem un ceļš uz pozitīvu ieradumu veidošanas sistēmiskumu un labvēlīgas uzvedības izpausmēm.1Tests, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs, spēle pozitīvo ieradumu noteikšanai.

Vingrinājums labvēlīgas uzvedības nolūku atpazīšanai.

Labvēlīgas uzvedības veidošanas tabula.

Kaspars Bikše
2.Labvēlīgas uzvedības izpausmes: regularitāte, periodiskums, epizodiskums un cikliskums. Izglītības iestādes un ģimenes 8 sadarbības veidi; 4 informācijas apmaiņas veidi starp ģimeni un izglītības iestādi. Izglītojamā motivācijas līmeņa noskaidrošanas veidi labvēlīgas uzvedības veidošanai. Gandarījuma izjūtas un neapzināto gaidu veidojošie aspekti un motīvi. Pedagoģiskās psiholoģijas atziņas labvēlīgas uzvedības veidošanai.1Praktiskais uzdevums „Mana neapzinātā un apzinātā un intonācija, tembrs un valodas lietojums”, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs, spēle „Ķermeņa valodas atpazīšanai”, diskusijas.

Pedagoga valodas lietojums un rīcība kā labvēlīgas uzvedības veidotājs. Pedagoga ķermeņa valodas apzināts pielietojums labvēlīgas uzvedības veidošanā. Vingrinājums „Labvēlīgas uzvedības atpazīšanas pieci veidi un trīs paņēmieni”, pārrunas, diskusijas, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs, videoieraksta demonstrēšana, tā analīze, secinājumu izdarīšana. Grupu darbs un diskusija par labvēlīgas uzvedības atšķirībām. Vingrinājums labvēlīgas uzvedības nolūku un rīcības atklāšanai un spēja tās atšķirt.

Kaspars Bikše
3.Uzmanības novēršanas veidi, paņēmieni un stratēģijas. Uzmanības piesaistīšanas veidi, paņēmieni un stratēģijas.

Labvēlīgas uzvedības klasifikācijas veidi pēc to izpausmju pazīmēm un veidiem. Labvēlīgas uzvedības veidi un pazīmes kā apliecināšanās un iekšējas apmierinātības iemesls. Labvēlīgas uzvedības motivācijas noturīgums, savstarpējā saikne ar draugiem Konflikti kā brīdinājums, attieksmes maiņa pret tām, lai neizjustu sarūgtinājumu.

1Teksta uzdevums, praktiskais uzdevums „Nojausmu izpausmju noteikšana”, spēle „Slēptā kamera”, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs.

Teksta uzdevums, praktiskais uzdevums labo darbu veicēja nolūka izskaidrošanas veidi un paņēmieni, pārdomu teksts, noteikšanas tests, pārrunas, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs, spēle dusmu ievirzīšana labvēlīgā izpausmē. Spēle ”Labvēlīga ķermeņa valoda”. Praktiskas situācijas izspēle „Es dusmu ielenkumā”, pārrunas, nepabeigtie teikumi, lekcija. Praktiskas situācijas izspēle „Man likās, ka es saklausīju un pamanīju”. Pārrunas par konfliktiem.

Kaspars Bikše
4.Mērījumi, kas analizē izglītības iestādes izglītojamo statistikas datus, piemēram, mācību sekmju rezultātu izmaiņas labvēlīgas uzvedības aspektā kādā konkrētā laika periodā. Izglītojamo daudzveidīgās izglītošanas iespējas par izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, to ievērošanas principiem, noteikumiem un to izskaidrošanu, izmantojot B. Blūma taksonomijas principus, stratēģijas un līmeņus.1Pārdomu darbs par pozitīvajām tehnikām, to veidiem. Lomu spēles par provokatīvo jautājumu aspektiem. Iztēles un pašsuģestijas vingrinājumi „Mana atbrīvošanās no pāridarītāja. Konstruktīvās pieejas vingrinājumi. Upura un tirāna izspēles lomu atveidošana un to sakarību atpazīšana, secinājumu izdarīšana.Kaspars Bikše
5.Savaldības un pieklājības vingrinājumi, to stratēģijas un principi konfliktsituācijās.  Asprātības un labestības vingrinājumi. Psiholoģiskās atbruņošanas vingrinājumi.

Cieņas saglabāšanas vingrinājumi šķietami zaudētā situācijā. Inteliģences mērogošanas vingrinājumi.

1Darba lapas, praktiskais vingrinājums „precīzāku labvēlīgas uzvedības izpausmju noteikšanai”, teksta uzdevums, nepabeigtie teikumi, videoieraksta demonstrēšana.

Savaldības un pieklājības vingrinājumi, to izspēle. Asprātības un labestības vingrinājumu praktiskā daļa. Psiholoģiskās atbruņošanas vingrinājumi, to praktiska izspēle.

Kaspars Bikše
6.Kognitīvie vizualizācijas vingrinājumi. Situācijas kopsavilkuma veidošana, personiskās uztveres un priekšstatu pārskatīšanas un tehnikas dažādās iespējas.

Literatūra, atsauces, avoti.

1Secinājumu veidošana, pārrunas, diskusijas un kopsavilkuma ilustrācija darba lapās. Semināra pašnovērtējuma anketas aizpildīšana.Kaspars Bikše
KOPĀ6

Programmu var pieteikt pa tālr. 28320454

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons