Metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi

Metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi, izstrādāts Liepājas Universitātes Speciālās izglītības laboratorijā ESF projekta “Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” (2010.–2013.) ietvaros. Atbilstoši projekta mērķiem šajā izdevumā ir aplūkoti uzvedības traucējumu cēloņu, būtības un izpausmju skaidrojums.

Metodiskā materiāla saturā ir ietvertas dažādu zinātnisko avotu, praktisko pētījumu un pedagoģiskās pieredzes atziņas, kā arī pedagoģiskajā praksē izstrādāti ieteikumi. Izdevumā apkopoto teorētisko un praktisko atziņu mērķauditorija ir skolotāji ar dažādu profesionālo kompetenci.

Vienlaicīgi izdevuma autori cer, ka šis metodiskais materiāls var kalpot arī topošajiem pedagogiem, kas ir iesaistīti profesionālās kvalifikācijas ieguves procesā. Izmantojot šo metodisko atziņu apkopojumu, tā lasītāji iegūs zināšanas, izpratni un prasmes pedagoģiskajam darbam ar bērniem problēmsituācijās: situācijās, kurās nepieciešams atpazīt uzvedības izpausmes kā traucējumu priekšvēstnešus, novērtēt uzvedību saistībā ar to ietekmējošiem faktoriem; situācijās, kad pedagogam ir jāorganizē dažādas uzvedības bērnu grupa un jāizvēlas piemērotākie paņēmieni; situācijās ar bērna vecākiem, lai sniegtu viņiem ieteikumus un veidotu sadarbību.

Liela daļa šajā izdevumā aplūkoto ideju ir pazīstamas visiem pedagogiem. Ik katrs skolotājs vai audzinātājs aprakstītos paņēmienus ikdienā arī pielieto praksē. Metodiskajā materiālā tie ir sakārtoti noteiktā kārtībā un to izmantošanai sniegts arī pamatojums. Papildus teorētiskajam materiālam sagatavots arī ilustrētais pielikums, kuru iespējams izmantot sarunās un nodarbībās ar bērniem, kā arī tikšanās reizēs ar audzēkņu vecākiem un tuviniekiem. Grāmatā ievietotajās situācijās aprakstīta bērnu uzvedība, rīcība. Ievērojot konfidencialitāti, vārdi ir mainīti.

Metodiskā materiāla autores pateicas skolotājiem G.Dambei un A.Lasmanei no Auces vidusskolas, E.Ābolai, M.Bāčai, V.Grīslei-Akopjanai no Cieceres internātpamatskolas, V.Blumbergai, A.Pētersonei no Liepājas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Kriksītis”, E.Ivanovai, G.Brikmanei, I.Kovaļskai, K.Žīmantei no Liepājas speciālā internātpamatskolas, A.Kukulei, S.Liukišai, J.Putniņai no Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra, S.Demmei, G.Zaļkalnei no Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes, S.Rudzītei, A.Sebežai, O.Solujevam no Skrundas arodvidusskolas un V.D.Bergmanei, N.Bernšteinai no Ventspils 2. pamatskolas par aktīvu iesaistīšanos šī izdevuma satura izstrādē.

Uz metodisko materiālu

Skolotājas un sociālās darbinieces Lilitas Seržānes rīta fotogrāfija
Piesakies izglītības ziņu jaunumiem
Tērzētava
Ielādē tērzētavu...
Our Facebook Page
Show Buttons
Hide Buttons
Cart