Sagatavos mentorus, kuri apmācīs kolēģus, kā savu mācību priekšmetu mācīt arī tālmācībā

Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola sagatavos mentorus, kuri savās izglītības iestādēs varēs sagatavot kolēģus sava mācību priekšmeta apguvi nodrošināt arī tālmācībā vai arī izmantot tālmācības elementus, piemēram, mājasdarbu vai citu patstāvīgo darbu izpildei.   

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 12 stundu „ A” programma

Mācību priekšmeta apguve tālmācībā, tās didaktiskie principi un tehniskais izpildījums, izmantojot Microsoft Teams/klase/.

Programmas mērķauditorija

To profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu pedagogi, metodiķi un citi pedagoģiskie darbinieki, kuri savu mācību priekšmetu vēlas mācīt tālmācībā vai izmantot tālmācības elementus.

Programmas piedāvātājs

Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skola

LR IZM izglītības iestādes reģistrācijas numurs: 4360800475

Programmas vadītājs

Kaspars Bikše, 28320454

Programmas apjoms stundās

12 mācību stundas (tālmācībā).

Dalībnieku skaits

Līdz 25 dalībniekiem.

Programmas norises laiks

Pēc vienošanās.

Mācību valoda

Latviešu, angļu un krievu.

Programmas īsa anotācija

Ņemot vērā tālmācības elastību, pedagogiem un izglītojamajiem ir iespēja veidot individuālu dzīvesveidu un mācību grafiku. Tālmācība nozīmē iespēju pedagoga un izglītojamā darba ritmu plānot, netraucējot citām prioritātēm. Turklāt tālmācība sniedz tādas pašas iespējas kā klātienē.

Programmas aktualitāti nosaka mūsdienās pedagogiem nepieciešamā digitālā pratība, informācijas pārvaldība, radošums un mūsdienīgas inovācijas mūžizglītības jomā.

Programmas apguves nosacījums

Sava mācību priekšmeta satura 100% digitalizācija un kādas mācību tēmas mācīšanas/mācīšanās tehniskā izpildījuma demonstrācija  tālmācības formā, ievērojot mācīšanas/mācīšanās didaktiskos un metodoloģiskos pamatprincipus.

Programmas mērķis

Pilnveidot pedagogam nepieciešamās digitāli metodoloģiskās prasmes, iemaņas un kompetences.

Programmas uzdevums

Apgūt praktiskas iemaņas savu mācību priekšmetu mācīt/mācīties tālmācības formā, nodrošinot mācību satur 100% digitālā formātā, izkopt prasmi to radoši pielietot mācību darbā un apgūt prasmes pielietot visas tehniskās iespējas, kas nepieciešamas, lai  tālmācībā kvalitatīvi apgūtu mācību saturu.

Pieteikšanās: kanceleja@pedagogs.lv

Tālr. 28320454

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart