Audzināšanas darba pamatprincipi mūsdienu pedagoģiskajā procesā /8h/

Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu skolotāji, klašu audzinātāji, skolas vadība, sociālie darbinieki.

Mērķis: piedāvāt pedagogiem metodisku  atbalstu audzināšanas  darba profesionalitātes uzturēšanā.

Tēmas 

  • Mācību un audzināšanas procesa vienotība lietpratības pieejas īstenošanā pedagoģiskajā darbībā.
  • Pedagoga psiholoģiskās kompetences.
  • / Teorētiskas atziņas un praktiska darbība atbalstošam izglītības procesam /
  • Kā veidot mērķtiecīgu sadarbību pedagoģiskajā procesā /  Klases audzinātājs – Pedagogi – Izglītojamais – Vecāki / ?
  • Kā pedagoģiskajā darbībā skolēnos piesaistīt vērtības?

/ Teorija + Praktiska darbošanās + Idejas = Atbalsts  pedagoģiskajai darbībai /

  • Idejas, kā pedagogam sevī uzturēt un vairot dzīves spēku.
  • /Praktiska darbība +  Teorijas atziņas =  Zinu! Varu! Daru! /
  • Apgūto metožu praktiskas pielietošanas iespējas dzīves un profesionālajā darbībā.

 Anotācija

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  programma  “ Audzināšanas darba pamatprincipi mūsdienu pedagoģiskajā procesā” skolotājam piedāvā profesionālu atbalstu par  pedagoģiskajā darbībā  šobrīd aktuāliem jautājumiem, kas ietverti atslēgas vārdos – sadarbība, vērtības, pedagoga personība, praktiskas metodes darbībai.  Programmas tēmas ietver teoriju un praksi, kas balstīta pētījumos, pašpieredzē un pedagoģisko procesu  vērojumos Latvijā, Zviedrijā, Anglijā, Krievijā un citās pasaules valstīs.

Programmas vadītāja

Ilga Kušnere,  izglītības zinātņu mg. transpersonālās psiholoģijas speciālists – konsultants,  LU pedagoģijas  zinātņu doktorante, personības  un  skolotāju  profesionālās izaugsmes trenere, pašizziņas metodisko materiālu autore, dzīves skolotāja.

Profesionālā pašpieredze  un dzīves pieredze palīdz vērot un izprast sevi, līdzcilvēkus un dabu  mijsakarībā, iedvesmo dzīvot un radoši strādāt. Atklājot savu patieso Es, mācos  dzīvot ar laimes  un pateicības izjūtu pret sevi un citiem.

Piedāvāju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus, interaktīvus seminārus, lekciju ciklus par pašizziņu, metodisko darbu pedagogu  profesionālās kompetences pilnveidē, kā arī lekcijas bērnu vecākiem, skolēniem par dzīves  izaicinājumiem un to reāliem risinājumiem Šeit un Tagad.   

Pieteikšanāsilgakusnere@gmail.com

Pieteikšanās veidlapa

Tālrunis+371 26219607

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart