Caurviju prasmes efektīvam 21. gadsimta izglītības procesam (8 stundu pedagogu kompetences programma)

Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu skolotāji, skolas vadība.

Mērķis: padziļināt pedagogu izpratni  par caurviju prasmēm un rast idejas, kā  caurviju prasmes īstenot mācību procesā.

 Tēmas:

  •  Caurviju prasmju būtība mācību procesā.
  •  Kā mācību procesā īstenot personības izaugsmi veicinošu sadarbību?

( Teorija +  Metodisks atbalsts efektīvam pedagoģiskajam procesam = Pārliecība profesionālajai darbībai )

  • Domāšanas prasmes un radošums 21. gadsimta mācību stundā.

( Teorija +  Pedagoģiskā pieredze = Iedvesma un idejas mācību stundai)

  • Metodisks atbalsts pašvadīta  mācīšanās procesa organizēšanā.
  • Emociju, domu un darbības mijsakarības pedagoģiskajā darbībā.

 ( Teorija +  Praktiski vingrinājumi emociju un domu darbībai    mācību stundā /

Anotācija

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  programma  “ Caurviju prasmes efektīvam 21. gadsimta izglītības procesam” skolotājiem piedāvā padziļinātu izpratni par caurviju prasmēm. Mācību procesā skolotāji iegūs idejas, kā caurviju prasmes ietvert savā vadītajā mācību stundā, lai, apgūstot mācību jomas saturu, skolēns  piedzīvotu personības izaugsmi.  Nodarbībās  klausītāji  varēs  padziļināt savas zināšanas un prasmes par pašvadīta mācīšanās procesa organizēšanu. Klausītāji piedzīvos iedvesmu un radošas idejas skolēnu domāšanas prasmju attīstīšanai.  Aktīvā darbībā apzināsimies emociju nozīmi mācībās un dzīves darbībā.

Programmas vadītāja

Ilga Kušnere,  izglītības zinātņu mg. transpersonālās psiholoģijas speciālists – konsultants,  LU pedagoģijas  zinātņu doktorante, personības  un  skolotāju  profesionālās izaugsmes trenere, pašizziņas metodisko materiālu autore, dzīves skolotāja.

Profesionālā pašpieredze  un dzīves pieredze palīdz vērot un izprast sevi, līdzcilvēkus un dabu  mijsakarībā, iedvesmo dzīvot un radoši strādāt. Atklājot savu patieso Es, mācos  dzīvot ar laimes  un pateicības izjūtu pret sevi un citiem.

Piedāvāju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus, interaktīvus seminārus, lekciju ciklus par pašizziņu, metodisko darbu pedagogu  profesionālās kompetences pilnveidē, kā arī lekcijas bērnu vecākiem, skolēniem par dzīves  izaicinājumiem un to reāliem risinājumiem Šeit un Tagad.   

Pieteikšanāsilgakusnere@gmail.com

Pieteikšanās veidlapa

Tālrunis+371 26219607

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart