Vārda dienas: Ilze, Ildze, Izolde, Ilza, Ilzīte, Izolda, Ilāra, Ilards, Harija, Ilārija, Ilarijs, Ilārijs, Ilars, Ilārs, Illa, Illarija, Tristans

Mtodika

Kaspars Bikše: fragments no klases stundas materiāliem “Kā mācīt sevi atzīt, atbrīvoties no bailēm un šaubām?”

Mācāmies sevi novērtēt, atzīt, būt mierīgam, disciplinēt savu prātu un saskatīt sevī pozitīvo Kad esam nemierīgi, negatīvi noskaņoti vai pat dusmīgi, tas nozīmē, ka galvā mums rosās destruktīvas[1] domas un iztēle, kas savukārt ir cēlonis destruktīviem izteicieniem un rīcībai pret sevi, klasesbiedriem, skolotājiem u.c. Taču prāts neprot atpūsties, tas nemitīgi darbojas, dažkārt pat tad, kad […]

Dzimumaudzināšanas dažādās pedagoģiskās pieejas, stratēģijas un mācīšanas metodoloģiskie aspekti, paņēmieni un metodes

Sīkāk: kanceleja@pedagogs.lv; tālr. 25856256 Programmas nosaukums Programmas adresāti (pedagogu mērķgrupas) Programmas apjoms (stundās) Kontakt- persona (vārds, uzvārds, tālr., E-pasts) Anotācija Dzimum-audzināšanas dažādās pedagoģiskās pieejas, stratēģijas un mācīšanas metodoloģiskie aspekti, paņēmienni un metodes. Pedagogu tālākizglītības satura modulis: pašpilnveides (personības vispārējo kompetenču) modulis, apakšmodulis: pašizziņa un pašizpausme un modulis: medotika.   Visi izglītības  iestādē strādājošie pedagoģiskie, atbalsta […]

Metodisks materiāls “Pedagoģiskās afirmācijas jeb neuzmācīgi pozitīvi atgādināmi izglītojamo uzvedības korekcijai” (1 no 5) daļa

Skola ir mūsu kopīgās mājas. Mēs esam nebeidzama pozitīva spēka paudēji.   Mēs esam atnākuši uz skolu, lai saņemtu no dzīves visu vajadzīgo.   Mēs uz dzīvi raugāmies citādi nekā mūsu vecāki un skolotāji. Vecāki un skolotāji ir tikpat stūrgalvīgi kā mēs. Vecāki un skolotāji cenšas mums iemācīt noderīgas lietas. Skolā manās attiecībās viss ir […]

Metodisks materiāls audzināšanas brīžiem jeb “mācīsimies sevi novērtēt, atzīt, būt mierīgiem, disciplinēt prātu un saskatīt pozitīvo”

Mācīsimies sevi novērtēt, atzīt, būt mierīgiem, disciplinēt savu prātu un saskatīt sevī pozitīvo Kad esam nemierīgi, negatīvi noskaņoti vai pat dusmīgi, tas nozīmē, ka galvā mums rosās destruktīvas[1] domas un iztēle. Tās savukārt ir cēlonis destruktīviem izteicieniem un rīcībai pret sevi, klasesbiedriem, skolotājiem u.c. Tieši šo domu un iztēles dēļ bieži gadās pateikt vai pat […]

Ir pieejams izmantojamās literatūras saraksts, veidojot vēsturē tematiskās prezentācijas un mācību priekšmeta programmas

Izmantotā literatūra 10.klasei 1)      Goldmane, S., Kļaviņa, A., Misāne, I., Straube, L. Vēsture pamatskolai. Viduslaiki. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 159 lpp. 2)      Klišāns, V. Vēsture vidusskolai. I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 160 lpp 3)      Krieviņa, V. Pasaules vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 192 lpp. 4)      Misāns, I., Pavulāne, V., Vijups, A. Pasaules vēsture I vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 360 lpp. Papildus izmantotā […]

Vecāku akadēmija jeb visas dienas garumā izglītojamo vecāki sēž bērnu solos un mācās par bērnu audzināšanu

Vecāku akadēmija Kā tas notiek? Vecāki ar bērniem skolā ierodas uz pirmo mācību stundu. Bērni dodas uz savām klasēm, vecāki – uz speciāli norādītu mācību telpu. Vecākiem notiek kursi visas dienas garumā, kamēr vien bērnam skolā notiek mācību stundas. Vecāki tāpat kā skolēni ievēro iekšējās kārtības noteikumus, dienas režīmu, piedalās starpbrīžos, dodas kopīgi pusdienot, kā […]

Kaspara Bikšes saskaņoti (A) kursi pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem

Izglītības un citu pašvaldību iestāžu darbiniekiem Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas Darbs ar pusaudžiem, to vecumposma attīstības īpatnības Saliedētas un draudzīgas klases veidošana Darbs ar talantīgiem bērniem Mobings izglītības iestādē, tā novēršanas pasākumi Pedagoģiskās mākslas zinātniskie pamati un to praktiskais pielietojums skolotāja darbā Izglītības iestādes psihohigiēna Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana izglītības iestādē Pozitīvas attieksmes veidošanas […]

Mācīšanās un uzvedības motivācija kā personības veidojošais fenomens

Sīkākas ziņas: kanceleja@pedagogs.lv; 25856256 Tajā brīdī mēs iesauksimies: “Es nevaru!” Un tad mēs pasmaidīsim un teiksim: “Ko nozīmē “nevaru?!” Tad uzsvērti sev sacīsim: “Nevis nevaru, bet es neesmu to vēl pamēģinājis!” Šis princips izmantojams arī domāšanas “pārprogrammēšanai” Ja kāds man skolas laikā būtu pavaicājis, kāpēc es nemēģinu būt mērķtiecīgāks un optimistiskāks, es arī būtu atbildējis: […]

Kā izprast sevi, uzvedību pusaudžu vecumā un pašpalīdzības programmas veidošana

Sīkākas ziņas: kanceleja@pedagogs.lv Subjektīvā atmiņa Vecumposms kā izpausme Pusaudžu problēmu iemesli Haoss kā pasaules izjūta, ko izraisa hormonu  darbība un straujais augšanas process Straujais augšanas process Ārējā izskata, defekta akcentēšana Pusaudžu kūkums, neveiklums Acu leņķis Pretošanās aizliegums Nav konkrētas vietas sociālajā struktūrā Vilšanās, dusmas, depresija kā valdošā sistēma “No kurienes pusaudžos tāds ļaunums?!” Psiholoģiskās rehabilitācijas […]

VISC piedāvātie metodiskie materiāli, kas izmantojami praktiskā darbā gan pirmsskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolas klasēs (3)

Izvēlietiespamatskolai (7-9)pirmsskolaisākumskolai (1-6)vidusskolai IzvēlietiesAudioDOCXHTMLPDFPPTVideoZIP Metodiska materiāla nosaukums, veids u.c. informācija Izglītības posms Datne Attīstošo spēļu izmantošana pirmsskolas izglītībā Atbalsta materiāls bērnu vecākiem un skolotājiem. Materiālā minētie Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr.709 ir zaudējuši spēku. Spēkā ir Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumi Nr.533 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām” pirmsskolai PDF Bioloģija angliski. Mācību stundu […]

Kaspara Bikšes dalība vecāku sapulcē “Kā ar bērnu sarunāties par skolu, mācībām un uzvedību”

1.Daži vispārīgi veidi, kā veiksmīgi sarunāties ar bērnu, ķermeņa valoda. 2.Ja bērns ir dusmīgs. 3.Kā bērnu iemācīt atvainoties. 4.Ja bērns ir agresīvs. 5.Ja bērns ir blēdīgs. 14.Kā bērnu iemācīt pateikties. 15.Ja bērns ir kauslīgs. 16.Ja bērns melo. 17.Ja bērns ir nesekmīgs. 18.Atteikšanās mācīties. 19.Pašapziņas vairošana. 20.Ja bērns lieto rupjus vārdus. 21.Ja bērnam skolā dara pāri. […]

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības kurss “Izglītības iestādes psihohigiēna”

Sīkāk: kanceleja@pedagogs.lv; tālt. 28320454 Lektors: Kaspars Bikše, izglītības metodiķis, pedagogs, psiholoģijas zinātņu maģistrs Programmas nosaukums Programmas adresāti (pedagogu mērķgrupas) Programmas apjoms (stundās) Kontakt- persona (vārds, uzvārds, tālr., E-pasts) Anotācija Programmas nosaukums: Pašvaldību un izglītības iestāžu psihohigiēna Profesionālās pilnveides un tālākizglītības satura modulis: pašpilnveides (personības vispārējo kompetenču) modulis, apakšmodulis: pašizziņa un pašizpausme. Programmas mērķ-auditorija: visi pašvaldību, […]

Pedagoģiskās mākslas zinātniskie pamati un to praktiskais pielietojums skolotāja darbā

Lektors: Kaspars Bikše, izglītības metodiķis, pedagogs, psiholoģijas zinātņu maģistrs Pieteikšanās: kanceleja@pedagogs.lv, 28320454 Programmas nosaukums Programmas adresāti (pedagogu mērķgrupas) Programmas apjoms (stundās) Kontakt- persona (vārds, uzvārds, tālr., E-pasts) Anotācija Programmas nosaukums: „Pedagoģiskās mākslas zinātniskie pamati un to praktiskais pielietojums skolotāja darbā” Pedagogu profesionālās pilnveides un tālākizglītības satura modulis: izglītības jomas kompetenču modulis; apakšmodulis – metodika. Programmas […]

Fragments no klases stundas materiāliem “Kā mācīt sevi atzīt, atbrīvoties no bailēm un šaubām?”

Mācāmies sevi novērtēt, atzīt, būt mierīgam, disciplinēt savu prātu un saskatīt sevī pozitīvo Kad esam nemierīgi, negatīvi noskaņoti vai pat dusmīgi, tas nozīmē, ka galvā mums rosās destruktīvas[1] domas un iztēle, kas savukārt ir cēlonis destruktīviem izteicieniem un rīcībai pret sevi, klasesbiedriem, skolotājiem u.c. Taču prāts neprot atpūsties, tas nemitīgi darbojas, dažkārt pat tad, kad […]

Augsti attīstītas un jēgpilnas domāšanas veicināšanai papildinātie B. Blūma jautājumu paraugi

Augsti attīstītas un jēgpilnas domāšanas veicināšanai piedāvājam papildinātu B. Blūma jautājumu paraugus 1.līmenis Kas, kā, kam ir (nav) (bija, būs)…? Kur ir (nav) (bija, būs)…? Kad, kā (ne)notika, (ne)notiks, (ne)notiek…? Kurš…? Kā mēs (ne)aprakstīsim, (ne)izteiksim, (ne)definēsim… ? 2.līmenis Kā mēs (ne)grupēsim…? Ko, kā mēs (ne)pretstatīsim…? Ar ko mēs (ne)salīdzināsim…? Par ko (ne)liecina…? Kā (ne)formulēsim galveno […]

Show Buttons
Hide Buttons