Sīkākas ziņas: kanceleja@pedagogs.lv ; tālrunis. 25856256

 Dzimumaudzināšanas dažādās pedagoģiskās pieejas, stratēģijas un mācīšanas metodoloģiskie aspekti, paņēmieni un metodes

Programmas mērķauditorija

Visi izglītības iestēdē strādājošie pedagoģiskie, atbalsta un tehniskie darbinieki.

Programmas mērķis

Pilnveidot pedagoga profesionālās un izglītības jomas kompetences dzimumaudzināšanas jomā. Pilnveidot pedagoga profesionālās kompetences, kas mūsdienu daudzveidīgo komunikāciju un mainīgajos globalizācijas apstākļos vērstas uz mācīšanās pieejas un metodikas aktualitātēm dzimumaudzināšanas jomā. Izglītības jomas kompetenču modulis, 3.1. apakšmodulis – metodika.

Programmas uzdevums

Ne tikai izskaidrot, kā iepazīties ar dzimumaudzināšanas avotiem un materiāliem, to izskaidrošanu, sniegt izsmeļošas atbildes uz nepilgadīgo jautājumiem, kas skar dzimumdzīves jautājumus, bet arī apgūt metodoloģiski izvērtētas stratēģijas, pieejas un metodes, kā izglītojamajiem mācīt par aktuāliem dzimumaudzināšanas jautājumiem.

Pedagogu tālākizglītības satura modulis: pašpilnveides (personības vispārējo kompetenču) modulis, apakšmodulis: pašizziņa un pašizpausme. Kvalitātes nodrošināšanas pasākumi (atgriezeniskā saikne, programmas apguves vērtēšana): 4 situāciju izspēles, 3 testi, nepabeigtie teikumi, 3 pārbaudes darbi, 2 domu kartes, 1 kopsavilkuma parauga izstrāde, 1 praktisks uzdevums pārbaudes darba izstrādē par dzimumaudzināšanu  (t.sk. skolēniem ar mācīšanās grūtībām), pārrunas, diskusijas. 1 diferencētais lasīšanas treniņš, tā pārbaude, 1 konspekta veidošanas piemērs. 1 vingrinājums atslēgas vārdu izmantojumā un materiālu pārlapošanā. 1 vingrinājums mācību mērķu un uzdevumu izvirzīšanā un prioritāšu noteikšanā. 2 improvizācijas izspēles, 1 mācību vielas atkārtošanas vingrinājums, 1 grupu darbs, 2 prāta un gribas disciplinēšanas vingrinājumi. 1 secīguma organizācijas un kontroles mehānisma nodrošinājuma pārbaudes tests. 1 mājas darba (praktiskā darba izstrādes paraugs, ievērojot shēmā norādīto. Pašizvērtējuma anketa, pārrunas, atsauksmes.

Plānotie rezultāti

Skolotāji apgūst pedagoģiskās kompetences, kā izglītojamiem likt izprast to, kas notiek pusaudžu un jauniešu vecumā, mācīt izprast ar šo vecumposma saistītos konfliktus un to cēloņus.

Pedagogs apgūst metodoloģiskos principus, stratēģijas un metodes, kā izglītojamajiem izskaidrot visu, kas saistīts ar pusaudžu un jauniešu seksualitātes izpausmēm.

Pedagogs apgūst profesionālas iemaņas, lai bez aizspriedumiem un satraukuma spētu runāt ar pusaudžiem un jauniešiem par attiecību veidošanu, rūpēm par savu veselību, kā arī iegūt mūsdienīgas zināšanas par jautājumiem, kas skar pusaudžu un jauniešu seksualitāti.
Pedagogi gūst padziļinātas zināšanas par vecumposmu attīstības īpatnībām.
Pedagogs apgūst praktiskas dzimumaudzināšanas metodes darbā ar izglītojamajiem.
Apgūst metodoloģiskos principus un metodes, kā izglītojamajiem mācīt izpratni par partnerattiecību veidošanu, ietekmējošiem faktoriem un modeļiem, kā arī apgūst praktiskas metodes darbam ar ģimenēm.

Pedagogs spēj izglītojamajiem izskaidrot par seksualitāti kā ikvienas personības neatņemamu sastāvdaļu, kā arī viņus iepazīstināt ar seksuālo un reproduktīvo tiesību aspektiem.

Iegūtas padziļinātas zināšanas par cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) uzbūvi, inficēšanās ceļiem, infekcijas norisi cilvēka organismā, pirms un pēcekspozīcijas profilakses un kaitējuma mazināšanas pasākumiem, HIV testu, HIV inficēto personu tiesībām un pienākumiem un to, kā dzīvot tālāk, ja inficēšanās notikusi, kā palīdzēt personām, kuras dzīvo ar HIV. Gūts priekšstats par HIV kā par kontrolējamu hronisku saslimšanu, ne nāves spriedumu. Apgūtas interaktīvas mācību metodes darbam ar izglītojamaiem un viņu vecākiem par ar HIV/AIDS saistītajiem jautājumiem. Programma ir organizēta tā, lai pedagogam būtu iespēja apgūt informāciju par HIV/AIDS interaktīvā, saistošā veidā, tādējādi vienlaicīgi arī apgūstot metodes turpmākajam darbam ar jauniešiem par minētajiem jautājumiem.

N.p.k.

Tematika ar īsu satura anotāciju

Stundu skaitsĪstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes

1

2

3

4

1.Seksualitāte, seksuālā un reproduktīvā veselība: jēdzienu definīcijas, seksualitātes dažādie aspekti, seksuālās attīstības pakāpieni, seksuālā uzvedība un orientācija. Dzimumaudzināšanas galvenie uzdevumi. Mīlestības dialektika. Dzimummīlestības jēdziens, tās izpratnes veidošana.

1

Situācijas izspēle „Ko es zinu, ko – nē?”, tests, nepabeigtie teikumi, pārbaudes darba  un domu kartes , kopsavilkuma parauga izstrāde.
2.Ar ko  dzimumdzīvē cilvēks atšķiras no dzīvnieka? Mīlestības dominante. Mīlestības dialektika filoģenētiskajā aspektā un tabu nozīme. Relišeri un mīlestība. Mīlestības dialektika ontoģenētiskajā aspektā un kritiskās robežas izpratne. Dzimumsakaru tipizācija. Mīlestībā visam jābūt svētam.

1

Praktiski uzdevumi pārbaudes, kontroles mehānisma un atgriezeniskās saites izstrādē, patstāvīgā darba izstrādes piemērs darbā ar izglītojamajiem. Spēle – dialogs „Manas gribas disciplinēšanas paņēmieni”. Praktiskais uzdevums „Atbilžu veidošanas paņēmieni.
3.Optimālais vecums laulībai. Dzimumaudzināšana tā sauktās seksrevolūcijas laikmetā. Lai mūsu bērni mīlestībā būtu laimīgi. Dzimumizskaidrošana kā dzimumaudzināšanas sastāvdaļa. Urbanizācija un zinātniski tehniskā revolūcija. Akcelerācija. Maskulinizācija un feminizācija un sievietes emancipācijas vulgarizācija. Psiholoģiskā loma un mīlestība. Dzimumorientācija. Aizliegtā mīlestība. Nosliece uz negantībām mīlestībā. Orientācija uz seksuālo baudu ciešanās.

1

Spēle „Situācijas noteicējs”. Pārrunas, diskusijas. konspekta veidošanas piemērs. Videoieraksta demonstrēšana. Shematisko zīmējumu darba burtnīcas veidošanas uzdevums.
4.Par sliktām tieksmēm, par spoguli un vēl par ko citu. Orientācija uz ekstāzi, azartu un orģijām. Vēl daži noviržu veidi. Riska grupa dezorientācijai — un kā no tās izkļūt. Mātes kults kā dzimumorientācijas galvenais paņēmiens. Lai «rūgts, rūgts!» kļūtu salds. Spēja uz harmoniju jārada pirms laulībām. Pirmā laulības nakts un medus mēnesis. Kas jāiegaumē, sākot psiholoģisko adaptāciju. Harmonija mīlestībā — ģimenes stipruma avots.

1

Teksta uzdevums, praktiskais vingrinājums atslēgas vārdu izmantojumā, materiālu pārlapošanā. Vingrinājums „Škietamās nejaušības”. Patstāvīgais darbs dzimumaudzināšanas  mērķu un uzdevumu prioritāšu noteikšanā.
5.Sievietes dzimumorgāni un dzimumdzīves fizioloģija . Iekšējie dzimumorgāni. Ārējie dzimumorgāni. Sievietes dzimumfunkcijas neiroendokrīnā regulācija. Erogēnās zonas. Menstruācijas un dzimumdzīve.

1

Lekcija, pārrunas un diskusija.
6.Vīrieša dzimumorgāni. Intīmā higiēna un mīlestība. Dzimumdzīves fizioloģija un psiholoģija, dzimumtieksme.

1

Teksta uzdevums, iepriekšējā nodarbībā apgūtās vielas atkārtošanas vingrinājumi. Praktiskais uzdevums „Balto plankumu” aizpildīšanai.
7.Orgasms. Dzimumakts. Dzimumfunkcijas psiholoģiskie elementi un to regulācija. Dzimumattiecības un sociālā vide.

1

Prāta un gribas disciplinēšanas vingrinājums. Seksuālās uzvedības norāžu veidošanas vingrinājums.
8.Laulības dzīves erotizācija — viens no ģimenes stipruma avotiem.  Laulības dzīves erotizācija grūtniecības un bērnu audzinašanas laikā. Saderība un nesaderība dzimumdzīvē. Vīrietis savā mīlestībā.  Vēlreiz par normālo un nenormālo (patoloģisko) dzimumdzīvē.

1

Lekcija, secīguma organizācijas un kontroles mehānisma nodrošinājuma pārbaudes tests.
9Laulības seksuālās dzīves disharmonija, tās cēloņi un sekas. Tas var būt arī vēzis. Seksuālās psihotraumas — sievietes dzimumdzīves traucējumu cēlonis Impotence un psihi traumējošie faktori vīrieša dzimumdzīvē.

1

Mājas darba (praktiskā darba izstrādes paraugs, ievērojot shēmā norādīto.
10.Otrā jaunība, un kam tā tiks dota. Lielākās briesmas mīlestībai.  Ja bērns nav vēlams (ģimenes plānošana). Cīņa ar savstarpējās neizpratnes barjeru.

1

Pozitīvā izaicinājuma veidošana darbā ar izglītojamajiem, tās improvizēta izspēle. Praktiskais darbs grafisko organizētāju veidošanā un to pielietošanā shēmā lektora norādītājās satura vienībās.
11.Ievads par HIV/AIDS:

Kas ir imunitāte? Vai HIV un AIDS ir viens un tas pats? Kā varam un kā nevaram inficēties ar HIV? Kāpēc man kā skolotājam ir jābūt zinošam par HIV/AIDS? Kāda ir pedagoga loma HIV epidēmijas ierobežošanā?

Inficēšanās riska novērtējums, epidemioloģiskā situācija Latvijā un pasaulē:

Cik augsts ir risks inficēties dažādās situācijās? Kas paaugstina inficēšanās risku? Vai HIV/AIDS ir aktuāls Latvijā? Vai HIV/AIDS ir aktuāls pusaudžiem un jauniešiem? Vai par HIV/AIDS ir jārunā skolā? Vai par HIV/AIDS ir jārunā ar skolēnu vecākiem?

1

Darba lapas, nepabeigtie teikumi, jautājumu un norāžu paraugu izstrāde, izmantojot Blūma taksonomijas principus. Praktiskais darbs ar signālkartītēm.
12.Infekcijas norise, profilakse un rīcība ārkārtas situācijās:

Kas notiek cilvēka organismā pēc inficēšanās ar HIV? Kā pasargāt sevi no inficēšanās ar HIV? Kā pasargāt sabiedrību no HIV? Kā rīkoties pie saskares ar citas personas asinīm? Kā rīkoties, ja asinis nonākušas apkārtējā vidē (t.sk. ja skolā noticis negadījums)?

HIV līdzīgās infekcijas, HIV diagnosticēšana:

Kas ir HIV tests un kam tas jāveic? Kādas ir manas tiesības, veicot HIV testu (pirms un pēc testa konsultācijas)? Kā saprast HIV testa rezultātu? Vai HIV un vīrushepatīti ir līdzīgi?

Dzīve ar HIV, inficētas personas tiesības un pienākumi:

Kā jūtas HIV inficēts cilvēks? Kā dzīvot tālāk, ja esi inficējies? HIV inficēta cilvēka tiesības un pienākumi. Vai HIV/AIDS ir ārstējams?

Kā strādāt ar skolēniem par ar HIV/AIDS saistītajiem jautājumiem:

Kur meklēt informāciju vai atbalstu saistībā ar HIV/AIDS? Ko stāstīt un ko noklusēt? Atzītākās interaktīvās metodes darbam ar jauniešiem par HIV/AIDS jautājumiem.

1

Darba lapas, nepabeigtie teikumi, jautājumu un norāžu paraugu izstrāde, izmantojot Blūma taksonomijas principus. Praktiskais darbs ar signālkartītēm.

Pārrunas  un kopsavilkuma ilustrācija darba lapā, pašizvērtējuma anketa. Darba pašnovērtējuma lapas veidošana.

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart