Profesionālās kompetences pilnveides programmu saraksts

 • Darbs ar talantīgiem bērniem kompetenču pieejā balstītā mācību saturā
 • Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana izglītības iestādē
 • Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana sociālajā darbā
 • Audzināšanas darba pamatprincipi mūsdienu pedagoģiskajā procesā
 • Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas (audzināšanas kursi)
 • Efektīvas mācīšanās pamati kompetenču pieejā balstītā mācību saturā
 • Mobings, tā atpazīšana, tā novēršanas pasākumi
 • Psihoemocionālie aspekti darbā ar pusaudžiem
 • Izglītības iestādes psihohigiēna
 • Sociālā darba psihohigiēna
 • Mācīšanās un uzvedības motivācija
 • Pozitīvas attieksmes mācīšana, tās metodoloģiskie aspekti
 • Patstāvīgas mācīšanās pamati
 • Iemācītais optimisms, labizjūtas praktikums, emocionālā izdegšana, pašpalīdzības vingrinājumi un intervences metodes
 • Krāsu ietekme uz uzvedību, ķermeņa valoda, zīmējuma un rokraksta analīze
 • Krāsu ietekme uz uzvedību
 • Ķermeņa valoda
 • Zīmējuma un rokraksta analīze
 • Saliedētas komandas veidošana
 • Darbs ar talantīgiem bērniem
 • Pedagoga un izglītojamā ķermeņa valodas ietekme uz mācīšanās un uzvedības organizāciju
 • Augsti attīstītas domāšanas veicināšanas paņēmieni jeb B. S. Blūma taksonomijas izmantojums mācību un audzināšanas procesā
 • Pozitīva un mūsdienīga pedagoģiskā saskarsme
 • Vecāku sapulce
 • Mācīšanās un uzvedības motivācija un prāta disciplīna (izglītojamajiem)
 • Kā sevi izprast pusaudžu vecumā (izglītojamajiem)
 • Sekmīgas mācīšanās pamati (izglītojamajiem)

Tālrunis: 28320454

E-pasts: kanceleja@pedagogs.lv 

Show Buttons
Hide Buttons
Cart