Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skolas Profesionālās izglītības centrs (PIC) koordinē un īsteno mūžizglītības prioritātes, kura mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pieaugušo izglītības piedāvājumu un pieejamību iedzīvotājiem, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākuma līmeņa un etniskās piederības, kā arī līdzdarboties pieaugušo izglītības sistēmas attīstīšanā un mūžizglītības politikas veidošanā 

Kvalitatīva izglītība
Mūsu pedagogu vidū ir pieredzējuši un atzīti speciālisti, kas ne tikai lieliski izklāsta tik ļoti svarīgos teorētiskos pamatus, bet arī dod praktisku ieskatu katrā priekšmetā. Kursu noslēgumā Tu iegūsi valstiski atzītu dokumentu, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju.
Ērta mācību platforma
Mēs nodrošinām ērti pieejamus mācību materiālus, lai kur Tu arī atrastos. eVide sevī iekļauj mācību profilu, ieskaišu grafikus, vebinārus un individuālas e-konsultācijas.
Elastīga apmaksa
Mācoties pie mums, Tev nav jāuztraucas par milzu mācību maksu – mēs piedāvājam Tev kursu summu sadalīt pa daļām. Maksā sev ērtā datumā un sāc mācīties jau šodien!

Latvijā ir daudzi piemēri, kā, izmantojot pieaugušo izglītības sistēmas sniegtās iespējas, cilvēki ir mainījuši savu dzīvi un dzīves kvalitāti, uzņēmēji – nodrošinājuši papildu iespējas saviem darbiniekiem, izglītības iestādes – sniegušas atbalstu tiem, kas vēlas pilnveidoties. Tieši šādi – pozitīvi un aktīvi cilvēki – iedvesmo nebaidīties no pārmaiņām dzīvē. Pieaugušo izglītības programmas ir viens no svarīgākajiem posmiem ceļā uz savas dzīves kvalitātes uzlabošanu 

Ir ļoti svarīgi apzināties, ka dinamiski mainīgajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam pašlaik, nav iespējams sniegt izglītojamajiem universālas zināšanas, kas tiem pietiktu visam mūžam. Mums jāpalīdz viņiem izprast un apgūt principi, kā domāt efektīvi un vadīt savas domāšanas gaitu, kā mācīties jēgpilni, kā sadarboties ar prieku un atvērties citu cilvēku pieredzei ar pateicību, kā nebaidīties no dzīves izaicinājumiem un saskatīt jaunas iespējas tajos un kā izmantot savas zināšanas problēmu risināšanā 

Izglītības iestādes Pedagoģiskās meistarības skolas pieaugušo izglītības vadlīnijas 

Pieaugušo izglītības politiku Latvijā nosaka Izglītības attīstības pamatnostādnes, kas ir balstītas redzējumā, ka izglītībai jābūt pieejamai visa mūža garumā, tā ir mūsu ikdienas sastāvdaļa, apzināta izvēle un nepieciešamība. Izglītības attīstības politikas virsmērķis ir “kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei”. Izglītības attīstības politikas pamatprincipi nosaka tādas nākotnes izglītības veidošanu, kurā cilvēks un viņa ieguvumi ir galvenā vērtība, un izglītības iespējas tiek radītas, orientējoties pēc cilvēka personīgās izaugsmes un pašpilnveides vajadzībām. 

Lai īstenotu šos principus, PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Pieaugušo izglītības centrs sistēmiski un sistemātiski iet kopsolī ar tehnoloģiju sasniegumiem un mudina cilvēku apzināties un uzņemties atbildību par savu dzīvi un sabiedrību, kurā viņš dzīvo, izprast lokālas problēmas globālā kontekstā, izprast un cienīt atšķirīgo, it īpaši izprotot to, ka pieaugušo izglītības politika Latvijā ir cieši saistīta gandrīz ar jebkuru valsts attīstībai būtisku jomu, bet visciešāk ar tautsaimniecību, uzņēmējdarbību un nodarbinātību. 

Pieaugušo izglītības centra mērķi un uzdevumi 

 • Pārzināt un koordinēt pieaugušo izglītību, veidojot sadarbības sistēmu ar dažādām iestādēm un organizācijām, ar izglītības atbalsta iestādēm, kā arī ar ārvalstu izglītības un izglītības atbalsta iestādēm, informācijas un pieredzes apmaiņai un kopīgu projektu realizēšanai 
 • Veidot mērķtiecīgu pieaugušo izglītības pārvaldes un piedāvājuma stratēģiju, organizēt projektu izstrādi pieaugušo izglītības piedāvājuma un pieejamības uzlabošanai, kā arī koordinēt to īstenošanu 
 • Informēt iedzīvotājus par pieaugušo izglītības aktuālajām iespējām 
 • Organizēt pieaugušo izglītības mācību procesu, izstrādājot un pilnveidojot mācību programmas, sagatavojot pieaugušo izglītotājus, nodrošinot mācības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai 
 • Nodrošināt sabiedrību ar informāciju masu medijos par pieaugušo izglītības aktualitātēm un iespējām 

Citi darbības virzieni  

Profesionālo izglītības programmu īstenošana uzņēmumos un fiziskām personām, korporatīvās mācības, un darba tirgus izpēte.  

Mērķis 

Būt profesionālās izglītības, profesionālās pilnveides un tālākizglītības līderim, kas atbilstoši mūsdienu tirgus jaunākajām tendencēm īsteno inovatīvas profesionālās izglītības programmas. 

Uzdevumi 

Izveidot uz partnerību orientētu sadarbību 

Apzināt darba tirgus vajadzības, pētīt to izmaiņas un tendences 

Īstenot inovatīvas izglītības programmas, kas atbilst mūsdienu tirgus daudzveidīgajām prasībām 

Elastīgi reaģēt uz darba tirgus izmaiņām. Veikt efektivitātes mērījumus gan uzņēmuma iekšienē, gan ārpus tā, sniedzot risinājumus mērķu ātrākai sasniegšanai 

Palielināt izglītojamo konkurētspēju darba tirgū. 

Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skolas Profesionālās izglītības centrs (PIC) organizē mācības dažādu profesionālo jomu uzņēmumos, īsteno ES fondu projektus, organizē mūžizglītības pasākumus un dažādu profesionālo jomu konkurētspējas veicināšanas pasākumus, kā arī īsteno profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas. 

Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skolas Profesionālās izglītības centrs (PIC) īsteno plaša spektra izglītības programmas un pasākumus 

 • Profesionālā pilnveide (no 40 līdz 160 stundām)
 • Profesionālā tālākizglītība (līdz 960 stundām un vairāk)
 • Pedagogu tālākizglītība (līdz 36 stundām)
 • Metodiķu tālākizglītība (līdz 36 stundām)
 • Klātienes kursi un semināri
 • Tiešsaistes kursi un semināri
 • Jaunu un mūsdienīgu profesionālo programmu izveide
 • Konkurētspējīgu mācību materiālu izstrāde
 • Konsultatīvi metodiskais darbs
 • Darba tirgus izpēte, pētnieciskais darbs
 • Mācības uzņēmumu darbiniekiem
 • Projektu sagatavošana un vadīšana
 • Starptautiskā sadarbība
 • Valodu kursi
 • Neformālā izglītība

Izglītības iestāde Pedagoģiskās meistarības skolas Profesionālās izglītības centrs (PIC) misija ir veidot produktīvu ilgtermiņa sadarbību, izprotot mūsdienu klienta profesionālās izglītības vajadzības un atbilstoši tām nodrošināt mūsdienīgus un konkurētspējīgus risinājumus, lai veicinātu profesionālo izaugsmi.  

Viens no kvalitatīvu mācību priekšnoteikumiem ir produktīvi izstrādātas izglītības programmas. Izglītības iestādes Pedagoģiskās meistarības skolas Profesionālās izglītības centra darbinieki velta lielu uzmanību tam, lai piedāvātās programmas atbilstu mūsdienu darba tirgus vajadzībām. Izglītības programmas tiek regulāri pilnveidotas, tajās iekļaujot jauninājumus, kā arī attiecīgās jomas likumdošanas izmaiņas.  

Izglītības iestādes Pedagoģiskās meistarības skolas mācībspēki ir ar praktiskā darba pieredzi savā specialitātē. Nodarbībās tiek izmantotas mūsdienīgas mācību metodes, kuras praktiskajās, teorētiskajās un patstāvīgo darba nodarbībās izglītojamajiem dod iespēju pilnveidoties atbilstoši jaunākajām darba tirgus prasībām un tendencēm dažādās profesionālajās nozarēs. 

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart