Sīkākas ziņas: kanceleja@pedagogs.lv ; tālrunis. 28320454

Lektors: Kaspars Bikše, izglītības metodiķis, pedagogs, psiholoģijas zinātņu maģistrs

 Mazais princis – ievads LEONAM VERTAM Man jālūdz piedošana bērniem, ka šo grāmatu esmu veltījis pieaugušajam. Man gan ir nopietns aizbildinājums, proti, šis pieaugušais ir mans vislabākais draugs. Un vēl jāpiebilst, ka viņš saprot visu, pat bērnu grāmatas. Un, beidzot, viņš dzīvo Francijā, kur pašreiz valda bads un aukstums. Tādēļ viņam loti nepieciešams mierinājums. Ja visi šie aizbildinājumi tomēr nav pietiekami, tad es veltīšu šo grāmatu puisēnam, kāds reiz bija mans pieaugušais draugs. Visi pieaugušie reiz ir bijuši bērni (tikai ļoti nedaudzi no viņiem to atceras). Un tā es laboju savu veltījumu: Leonam Vertam, kad viņš bija mazs zēns.

(Antuāns sent Exziperī.)

Pozitīvas attieksmes veidošanas pamatprincipi pašvaldību un izglītības iestādēs, tās metodoloģiskie aspekti

Tālākizglītības satura modulis: izglītības jomas kompetenču modulis; apakšmodulis – metodika.

Programmas mērķauditorija: Visi pašvaldības un pedagoģiskie darbinieki.
Programmas mērķis: paplašināt un pilnveidot pašvaldības darbinieka un pedagoga profesionālās un izglītības jomas kompetences
Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences): programma paplašina un pilnveido pašvaldību darbinieku un pedagogu profesionālās kompetences, kas vērstas uz aktualitātēm profesionālo kompetenču pilnveidē. Mūsdienu daudzveidīgo komunikāciju un kultūras globalizācijas mainīgajos apstākļos pašvaldību darbinieki, audzinātāji, skolotāji, kā arī jebkurš cits pašvaldības un izglītības iestādē strādājošais iepazīstas un apgūst pozitīvas attieksmes mācīšanas un mācīšanās metodoloģijas pamatprincipus, stratēģiju, pieeju un mūsdienu prasībām atbilstošas mācīšanās metodes, kuras apstiprina jaunākie pētījumu rezultāti, proti, kā sistēmiski un sistemātiski veidot pozitīvās domāšanas prasmes, iemaņas un kompetences. Programma skaidro, kā efektīvi veicināt iepriekš minētās prasmes, iemaņas un kompetences, kur un kādus materiālus meklēt, kā iepazīties ar tiem, kā strādāt ar papildu literatūru, mērķu izvirzīšanu, domu karšu un citu praktisko uzdevumu veikšanu.
Kvalitātes nodrošināšanas pasākumi (atgriezeniskā saikne, programmas apguves vērtēšana): 4 situāciju izspēles, 3 testi, nepabeigtie teikumi, 2 pārbaudes darbi par pozitīvu valodas lietojumu, 2 domu kartes, 1 pozitīva ķermeņa valodas parauga izstrāde, 1 praktisks uzdevums pozitīvo mērķu izstrādē, pārrunas, diskusijas un 1 pozitīvas attieksmes veidošanas vingrinājums ar pozitīvo signālvārdu un atslēgvārduvārdu izmantojumu. 1 improvizācijas izspēle, 1 darbs ar afirmācijām, 1 prāta disciplinēšanas vingrinājums. Pašizvērtējuma anketa, pārrunas, atsauksmes.
N.p.k.Tematika ar īsu satura anotācijuStundu skaits Īstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes
1234
1.Nepatiku pārvarēšanas pamatprincipi. Pozitīvo domu karšu veidošana. Sevis izzināšana kā viens no negatīvo emociju pārskatīšanas veidiem un ceļš uz pozitīvas attieksmes veidošanas stratēģijām.0,5Situācijas izspēle „Pozitīvais nolūks”, tests, nepabeigtie teikumi, pozitīvo nolūku domu kartes veidošana. Spēle pozitīvo un negatīvo emociju noteikšanai.
2.Pozitīvu atbilžu veidošanas paņēmieni. Negatīvo domu un to pozitīvo nolūku atklāšana, spēja tās atšķirt; atbrīvošanās, pieņemšanas

un attīrīšanās vingrinājumu organizācijas pamatprincipi. Žēlums, līdzjūtība, grūtsirdība, skumjas, depresija un nožēla; pašpalīdzības vingrinājumi, to organizācijas veidi. Slēpto depresijas pazīmju noteikšanas pamatprincipi, pašpalīdzības vingrinājumu un to pielietojumu veidi.

0,5Praktiski uzdevumi vingrinājumu izstrādē. Vingrinājums „Pats no sevis”, pārrunas, diskusijas, nepabeigtie teikumi, lekcija, grupu darbs, videoieraksta demonstrēšana. Praktiskais uzdevums „Pozitīvu atbilžu veidošanas paņēmieni. Teksta uzdevums, tests, pārrunas, praktiskais vingrinājums slēptās depresijas pazīmju noteikšanai, pašpalīdzības vingrinājumi, lekcija, grupu darbs.
3.Vingrinājumu kopīgie noteikumi. Augstprātības, neapmierinātības,

kritikas, nosodījuma, nicinājuma, lepnības, pretenziju transformācijas vingrinājumi, to organizācijas struktūra, veidi un klasifikācija. Liekulība, meli un glaimi; vingrinājumi pašvērtības paaugstināšanai; atbrīvošanās vingrinājumi no īgnuma un vilšanās.

0,5Lekcija, grupu darbs, pārrunas, diskusijas. Videoieraksta demonstrēšana. Teksta uzdevums, praktiskais uzdevums „Liekulības un glaimu noteikšana”, spēle „Atbrīvošanās no pretenzijām”, nepabeigtie teikumi.  Darba lapas, praktiskais vingrinājums „Melu mikrožestu noteikšana”.
4.Pozitīvo atslēgvārdu izmantojumu principi un pielietošanas veidi. Pozitīvo nolūku un mērķu izvirzīšanas un noteikšanas paņēmieni. Naids, dusmas, aizkaitinājums; pieņemšanas vingrinājumi, naida, dusmu un aizkaitinājuma ievirzīšana pozitīvā gultnē; aizvainojuma un dusmu transformācija; atbrīvošanās no atriebības 4 pamatprincipi. Teksta uzdevums, praktiskais uzdevums otra pieņemšanā”.0,5Lekcija, teksta uzdevums, praktiskais vingrinājums atslēgas vārdu izmantojumā., dusmu noteikšanas tests, pārrunas, nepabeigtie teikumi, grupu darbs, spēle aizvainojumu ievirzīšana pozitīvā izpausmē. Vingrinājums „Sajauktie vārdi”. Pārdomu teksts par aizkaitinājuma slēptajām izpausmēm.
5.Iztēles un asociāciju izmantojums pozitīvas attieksmes veidošanas un nostiprināšanas procesos. Maņu, kustību, ritmu, pārspīlējumu, labo domu simbolu, krāsu, skaitļu un smieklu izmantojums pozitīvas attieksmes veidošanas un nostiprināšanas procesos.0,5Lekcija, teksta uzdevums. Teksta uzdevums, 4 praktiski vingrinājumi maņu, kustību, ritmu, pārspīlējumu, labo domu simbolu, krāsu, skaitļu un smieklu izmantojuma izspēle pozitīvas attieksmes veidošanas procesos.
6.Pozitīvas uzvedības programmēšanas veidi, paņēmieni un tehnikas. Darbs ar pozitīvajām afirmācijām, to veidošanas un izmantošanas principi.0,5Praktisku situāciju izspēle, grupu darbs, darbs ar afirmācijām, prāta disciplinēšanas vingrinājums. Uzvedības norāžu veidošanas vingrinājums.
7.Praktisko vingrinājumu pamatprincips ļaunprātīgas aprunāšanas, tās ierobežošanas mehānismi.0,5Praktisku situācijas izspēle „Es ļauno runu ielenkumā”, pārrunas, nepabeigtie teikumi, lekcija.
8.Pašpārliecinātības trūkums, šaubas, nemiers un satraukums; konstruktīvās pieejas vingrinājumi. Baiļu teorijas. Iztēles vingrinājumi, pašsuģestijas vingrinājumi.0,5Iztēles vingrinājumi, pašsuģestijas vingrinājumi, praktiskais vingrinājums „Mana atbrīvošanās no šaubām un bailēm”. Lekcija.
9.Vainas izjūta, paškritika, sevis nosodīšana, nicinājums un naids, tā līdzsvarošanas vingrinājumi, to metodoloģija, efektivitātes un lietderīguma veidi. Paņēmieni vainas apziņas transformācijas metodoloģijā. Vainas izjūtas noteikšanas tests, teksta uzdevums, praktiskais uzdevums paškritikas līmeņa noteikšanai.0,5Praktiskā darba izstrādes paraugs, ievērojot shēmā norādīto. Veikto praktisko un teorētisko uzdevumu labošanas parauga izstrādes shēma. Vainas izjūtas noteikšanas tests, teksta uzdevums, praktiskais uzdevums paškritikas līmeņa noteikšanai, zīmējums „Naida slēpto izpausmju veidi”, pārrunas, diskusijas.
10.Pozitīvās pieredzes apkopojumu veidošanas paņēmieni grafiskajos organizētājos, veidi, to produktīva pielietošana. Pozitīvas domāšanas iemaņu un pozitīvas attieksmes atgriezeniskās saites nodrošināšanas veidi, paņēmieni un stratēģijas. Pozitīvā izaicinājuma veidošanas soļi.0,5Pozitīvā izaicinājuma veidošanas improvizācijas spēle. Praktiskais darbs pozitīvo grafisko organizētāju veidošanā un to pielietošanā, ņemot vērā lektora norādītās satura vienības. Kaspara Bikšes afirmāciju CD „Mūsu mērķis būt laimīgākajam, nevis labākajam” klausīšanās.
11.Blūma taksonomijas izmantojums pozitīvas domāšanas un pozitīvas attieksmes prasmju, iemaņu un kompetenču apguvē. Pozitīvu jautājumu un norāžu veidošanas paņēmieni. Signālkartīšu izmantojums.0,5Darba lapas, nepabeigtie teikumi, jautājumu un norāžu paraugu izstrāde, izmantojot Blūma taksonomijas principus. Praktiskais darbs ar signālkartītēm.
12.Kognitīvie vingrinājumi: pārprogrammēšanas plāns- shēma

personiskās vēstures pārskatīšana un dzēšana, to pārskatīšanas tehnikas stratēģijas. Apgūtā un padarītā pašnovērtējumu veidi, anketas, pārrunas. Semināru darba izvērtējums un pārrunas.

0,5Pārrunas  un kopsavilkuma ilustrācija darba lapā, pašizvērtējuma anketa. Darba pašnovērtējuma lapas veidošana.

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart