Kaspara Bikšes grāmatu sērijas "Lūdzu, skolotāj... 4.daļa. Profesores Tatjanas Koķes ievadvārdi

10

Apraksts

 

Grāmata iedvesmai strādāt radoši

Mūsdienu izpratne par kvalitatīvu izglītību balstās uz modernākām, funkcionālākām un rezultatīvākām pieejām un tādu izglītību, kas skolēnus maksimāli iespējami sagatavo strauji mainīgajai dzīvei, jau pašam izglītošanās procesam, pedagogu un audzēkņu attiecībām kļūstot par dzīves nostādņu un attieksmju veidotāju.

Viena no nozīmīgākajām pozīcijām noteikti ir dzīvi apliecinošā pozitīvā nostāja kā priekšnosacījums konstruktīvai rīcībai un izaugsmei. Līdz ar to pašai skolai ir jābūt iekļaujošai, labdabīgai, bet vienlaikus atbildību ieaudzinošai un daudzu dažādu dzīves prasmju iemācošai. Kā to visu panākt? Neapšaubāmi ar atbilstīgu izglītības saturu, bet izšķirīga nozīme te ir pedagoga radošai darbībai, piemēram, jaunu mācību metožu, pārliecinošas mācīšanās motivācijas veidošanai.

Kaspara Bikšes kārtējā grāmata sērijā «Lūdzu, skolotāj…» ir avots jaunām idejām, ievirzēm, kā padarīt izglītības procesu sekmīgāku, kā pašam skolotājam virzīt savu izaugsmi. Šajā izdevumā ir dots, izmantojot autora formulējumus nodaļu nosaukumos, «citādāks ieskats izglītības filozofijā», jo te nav atrodamas ierastās atziņas «par pozitīvu skolu, kas veido pozitīvu
valsti», «par skolotāja valodu, tās ietekmi uz izglītības procesiem», «par skolotāja vienkāršumu» un citiem izglītības procesu veidojošiem svarīgiem jautājumiem un elementiem. Bet tieši tāpēc, ka gatavu risinājumu laiks ir beidzies, dodot vietu radošai pieejai un inovatīviem meklējumiem, grāmata «Lūdzu, skolotāj…» ar savu netradicionālās domāšanas potenciālu var būt
noderīga jaunu attīstības ideju piešķilšanai.
Vēlu autora un lasītāju savstarpēju sapratni!

Dr. hab. paed., prof. Tatjana Koķe,
bijusī Izglītības un zinātnes ministre

Grāmatas satura rādītājs

Par pozitīvu skolu, kas veido pozitīvu valsti
Par skolotāju attiecībām ar audzēkņiem
Par izglītību, loģiku un intuīciju
Par veiksminieka psiholoģiju
Par skolotāju atbrīvošanos no saspringuma
Par konstruktīviem vārdiem, vizualizēšanu un naudu
Grēksūdze jeb citādāks ieskats izglītības filozofijā
Par skolotāja atbrīvošanos no iekšējas cīņas
Par bērnu salīdzināšanu un viņu vecākiem
Par skolotāja valodu, tās ietekmi uz izglītības procesiem
Par skolotāja vienkāršumu

Show Buttons
Hide Buttons
Cart