Mēs rakstām par Latvijas izglītības iestādēm – šoreiz par Upesleju internātpamatskolu- rehabilitācijas centru

Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrs savu darbību uzsāka 1976.gada 10. novembrī kā Juglas sanatorijas meža skola. Skolas nosaukumi tās attīstības gaitā ir mainīti vairākas reizes: 1992.gadā – Juglas sanatorijas internātskola, 2004.gadā – Juglas sanatorijas internātpamatskola, 2010.gadā Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrs.

Skola no tās dibināšanas dienas nodrošinājusi veselības uzlabošanu un profilaksi skolēniem ar elpceļu un citām saslimšanām. Skola ir izveidojusi un realizē daudzveidīgus rehabilitācijas pasākumus skolēniem, kuriem ir nepieciešams uzlabot veselību . Šobrīd skola realizē 5 pamatizglītības programmas un 2 pirmsskolas programmas.

Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrs ir pašvaldības dibināta izglītības un pakļautībā esoša rehabilitācijas tipa pamatizglītības iestāde izglītojamiem ar somatiskām slimībām, fiziskās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, speciālās pirmsskolas izglītības, kuriem nepieciešami īpaši mācīšanas un audzināšanas apstākļi un ilgstoša uzturēšanās izglītības iestādē, pirmsskolas un pamatizglītības programmas izglītojamiem.

Attēlu rezultāti vaicājumam “upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs”

Īpašie piedāvājumi:

 • Izglītojamā spējām pielāgota izglītības un rehabilitācijas procesa organizēšana, ievērojot bērna veselības stāvokli, pieredzi, prasmes un izziņas procesu īpatnības.
 • Optimāls izglītojamo skaits klasēs. Individuāla pieeja un atbalsts.
 • Labiekārtoti mācību kabineti, mūsdienu tehnoloģiju pielietojums (interaktīvās tāfeles, videoprojektori, datori, interneta pieslēgums).
 • Daudzpusīgi mācību priekšmetu pasākumi: olimpiādes, konkursi, viktorīnas, sporta sacensības, teatrālie uzvedumi, erudīcijas pasākumi, radošo darbu izstādes u.c.
 • Papildus atbalsta nodrošināšana izglītojamiem, piesaistot ESF Projekta līdzekļus (speciālais pedagogs, ārsts rehabilitologs, logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, fizioterapeits, masieris, skolotāja palīgi).
 • Bezmaksas dzīvošana skolas internātā (7 dienas nedēļā), tai skaitā mīksto inventāru.
 • Medicīniskā aprūpe un ārstu savlaicīgi sniegta medicīniskā palīdzība.
 • Sabalansēta un veselības stāvoklim atbilstoša ēdināšana 5 reizes dienā.
 • Bezmaksas mācību grāmatas, mācību līdzekļi.
 • Bezmaksas novada autobusu pirmdienās un piekdienās līdz Dreiliņiem.
 • Ārsta – rehabilitologa un fizioterapeita vadībā veicam vispārējo un lokālo masāžu, ārstniecisko vingrošanu pareizas stājas veidošanai, līdzsvara un koordinācijas kustību korekcijai, ritmiku, zāļu tējas, skābekļa kokteiļa procedūras, haloterapiju, peldēšanu.
 • Tiek nodrošināta izglītojamā dienas režima ievērošana.
 • Aprīkots audio – video relaksācijas kabinets.
 • Labi un optimāli sasniegumi valsts pārbaudes darbos.
 • Iestādes apkārtne – lielā priežu un parka teritorija sniedz lieliskas iespējas radošam mācību un atpūtas procesam, un veselības uzlabošanai.

Attēlu rezultāti vaicājumam “upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs”

Interešu izglītības programmas:

 • Kultūrizglītības ( vokālais ansamblis, blokflautu ansamblis; simegrāfija, deju pulciņš, zīda apgleznošana).
 • Sporta (tūrisma pulciņš, datorprasmju pulciņš, sporta pulciņš, handbols, futbols, karatē, slēpošana, nūjošana).
 • Vides (gribu visu zināt; ideju lādīte, kokapstrāde, remonta un dizaina prasmes).
 • Jaunatnes pamatprogrammas (brīvā laika studija “Pepija”, novadnieku klubiņš, jaunie žurnālisti, modes un stila studija, stila un rotu darbnīca).
 • Fakultatīvās nodarbības (ārstnieciskā vingrošana, ritmika, valodas, matemātikas) .

Pulciņi darbojas pēc izstrādātām autorprogrammām, kas veicina izglītojamā personības, jaunrades un interešu attīstību.

Rehabilitācija

Skolas medicīnas darbinieki nodrošina kvalificētu medicīnas aprūpi visu diennakti un veselības profilakses pasākumus atbilstoši katra skolēna individuālajām vajadzībām.Lai nodrošinātu skolēnu rehabilitāciju, veselības profilaksi un imunitātes nostiprināšanu, katram skolēnam tiek izstrādāts individuāls rehabilitācijas plāns, kura realizēšana notiek pieredzējušu speciālistu vadībā:Skolas galvenā ārste pārauga skolēnu veselības stāvokli, konsultē skolēnus skolēnu vecākus ārstniecības jautājumos, norīko nepieciešamās procedūras un ārstu- speciālistu konsultācijas, sadarbojas ar ārstniecības un rehabilitācijas iestādēm.

Rehabilitologs – izvērtējot katra skolēna veselības karti, izstrādā individuālo rehabilitācijas plānu; pārauga rehabilitācijas pasākumu gaitu, nepieciešamības gadījumā koriģējot rehabilitācijas pasākumu apjomu un virzienu.

Fizioterapeits – pēc rehabilitologa norīkojuma sastāda katram skolēnam atbilstošu fizioterapeitisko pasākumu kopumu, strādā ar katru skolēnu pēc nepieciešamības individuāli vai grupā, sadarbojas ar internāta skolotājiem un skolēna vecākiem izglītojot par skolēnam patstāvīgi veicamajiem vingrinājumiem, mācību un darba apstākļu organizēšanas optimālajiem apstākļiem. Sadarbībā ar masieri izvērtē nepieciešamo masāžas veidu un kursa ilgumu. Sertificēts fizioterapeits skolēniem ar kustību traucējumiem terapijā pielieto slingus.

Masieri – pēc rehabilitologa un fizioterapeita norādēm veic dažādu ķermeņa daļu un muskuļu grupu masāžu- muguras masāžu, krūšu kurvja masāžu, plecu joslas masāžu un apkakles zonas masāžu. Papildus klasiskajai masāžai skolēniem tiek nodrošināta hidro masāžas vanna visam ķermenim vai tikai kājām un pēdām.

Skolas medicīnas māsas – nodrošina regulāru medikamentu lietošanas plāna nodrošināšanu skolēniem, kuriem to noteicis ārstējošai ārsts, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, veselības profilakse un rehabilitācijas pasākumu organizēšanu individuāli vai grupās: sāls istabas procedūras (speleoterapija), skābekļa kokteiļi, audio relaksācija, fitoterapija, tematiskas nodarbības par higiēnas jautājumiem.

Attēlu rezultāti vaicājumam “upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs”

Sālsistabas procedūras.

Rehabilitācijas procesā uzlaboto veselības stāvokli un fizisko formu skolēniem ir iespēja nostiprināt fakultatīvajās un interešu izglītības nodarbībās: koriģējošajā vingrošanā, ritmikā, nūjošanā, alpīnismā, galda spēļu, stājas korekcijas un trenažieru nodarbībās, peldēšanas nodarbībās, handbolā un karatē nodarbībās.

Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra pirmsskolas izglītības iestādē ir 3 grupas bērniem no 1.5 – 7 gadiem, atbilstoši vietu skaitam.  Bērnu uzņemšana iestādē notiek saskaņā ar Stopiņu novada domes noteikto kārtību un valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem. Grupu komplektēšana notiek katru kārtējo gadu no 1. jūnija līdz 31. augustam, mācību gada laikā papildinot brīvās vietas.  Iestāde ir atvērta bērniem 5 darba dienas nedēļā no 7.00 -19.00.

Skolas vēsture

1971. gada 16. februārī Latvijas PSR Izglītības ministrijai adresētajā vēstulē Nr.6/2-278 Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrija saskaņo vietas izvēli sanatorijas – meža skolas celtniecībai uz Rīgas pilsētas tuberkulozes slimnīcas palīgsaimniecības “Bunči” zemes gabala 9,5 ha platībā, apstiprināts celtniecības plānojuma projekts.

1973. gada aprīlī uzsākta Sanatorijas meža skolas celtniecība.

1974. gada 31. oktobrī izprojektēts tilts pāri M.Juglas upei.

1975. gada 11. martā Latvijas PSR izglītības ministrija izdevusi pavēli Nr.40 “Par sanatorijas meža skolas atvēršanu”, lai nodrošinātu ar tuberkulozi slimo bērnu ārstēšanu, mācīšanu un audzināšanu. Izglītības ministrijas pavēlē Nr.40 norādīts, ka sanatorijas meža skolu atvērt ar 1975. gada 2. jūliju Rīgas rajona Stopiņu ciemā (jaunceltnē), nosaucot skolu par Juglas sanatorijas meža skolu.

Juglas sanatorijas meža skolai uzdots darboties saskaņā ar Vispārizglītojošās vidusskolas statūtiem un 1961. gada 21.septembra Nr.04-14/27 nolikumu par sanatorijas internātskolām bērniem un pusaudžiem ar mazas un dziestošas formas tuberkulozi. Dokumentu parakstījusi Latvijas PSR Izglītības ministrijas ministre M.Kārkliņa.

Attēlu rezultāti vaicājumam “upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centra vēsture”

Rīgas rajona Stopiņu pagasta zemes gabals Juglas sanatorijas internātskola izvietojas uz bijušā nekustamā īpašuma “Doktormuiža” zemes. Īpašuma tiesības uz 21.07.1940. bija apstiprinātas Emilam Šmeilam. Zemes gabala platība ir 8,14 ha.

Ar Stopiņu pagasta Zemes komisijas 17.02.1997. lēmumu Nr.53 LR Izglītības un Zinātnes ministrijai piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme 8,2 ha platībā Juglas sanatorijas internātskolas ēku un būvju uzturēšanai. Uz zemes gabala atrodas LR Izglītības un zinātnes ministrijai piederošās ēkas un būves saskaņā ar 31.08.1976. aktu par ēkas nodošanu ekspluatācijā.

Saskaņā ar Valsts pieņemšanas komisijas 1976. gada 31.augusta aktu ekspluatācijā pieņemta skolas ēka ar 200 vietām un pagrabs (1. kārta). Skola celta 41 mēnesi. 

1976. gada 10. novembrī Juglas sanatorijas meža skola uzsāka mācību darbu. Skolēnu komplektāciju veic tuberkulozes dispanseri, skolēnu skaits svārstās ap 130.

1977. gada 18. oktobrī Rīgas rajona galvenais sanitārais ārsts izdod atļauju  – atvērt Juglas sanatorijas meža skolas 2. kārtu ar 1977. gada 9. novembri ar 400 vietām, tai skaitā 125 darbinieki.

Ar  Latvijas Republikas Tautas Izglītības ministrijas 1991. gada 19. februāra pavēli Nr.46 apstiprināts 54 dzīvokļu mājas būvniecības darba projekts Juglas Sanatorijas meža skolai Republikas prettuberkulozes dispansera dzīvojamā ciematā “Upeslejas”. Celtniecības ilgums 14 mēneši. 1991. gada 7. oktobrī uzsākta 54 dzīvokļu dzīvojamās mājas celtniecība. 1992. gada 30. jūnijā līdzekļu nepietiekamības dēļ slēgta 54 dzīvokļu dzīvojamās mājas celtniecība.

Attēlu rezultāti vaicājumam “upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs”

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta Rīkojumu Nr.826 no 08.12.2009. “Par Juglas sanatorijas internātpamatskolas reorganizāciju”  un Latvijas Republikas Stopiņu novada domes sēdes 11.11.2009. potokolu Nr.13. tiek nolemts, ka ar 2009.gada 30. decembri pārņemt Stopiņu novada pašvaldības padotībā Izglītības un Zinātnes ministrijas padotībā esošo Juglas sanatorijas internātpamatskolu, kura turpina pastāvēt kā Stopiņu novada pašvaldības Juglas sanatorijas internātpamatskola.

Skolu projektējusi arhitekte D.Dannerberga. Skolas kopējā platība 11500 kvadrātmetri, tās teritorijā ietilpst 8,14 ha zemes. Mācību process notiek 9 ēkas korpusos. Skolai ir internāts.

Īpašums reģistrēts 2004.gadā.

2010.gadā skolas 3.korpuss pielāgots pirmsskolas izglītības vajadzībām un 6. korpuss pielāgots izglītojamiem ar kustību traucējumiem. 2010. gada novembrī licencēta un ieviesta pirmsskolas izglītības programma – apmeklē 41 Stopiņu novada pirmsskolas izglītības bērns.

2011. gadā jau esošajām izglītības programmām licencētas vēl divas izglītības programmas – speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 21015311) un pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma (kods 21011811). 2011. gada 1.septembrī atvērta piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas pamatizglītības apguves grupa 24 bērniem.

No 2012. gada 01. janvāra tiek īstenots ESF projekts “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā” . Projekta darbības laiks 24 mēneši (2012. gada 01. janvāris – 2013. gada 31. decembris.)  No 2012. gada septembra skolā mācības notiek latviešu valodā.

2013. gada 31. decembrī noslēdzies 2011. gada 14. novembrī parakstītais, Vienošanās Nr.2011/0025/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/53, ar valsts izglītības attīstības aģentūru Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā”.

Izbūvēts lifts izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām starp rehabilitācijas korpusu un mācību/administratīvo zonu.Licencētas trīs jaunas izglītības programmas – vispārējās pamatizglītības programma, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem un speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

2014. gadā pabeigts Latvijas – Šveices kopprojekts “Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” par automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas un izgaismotu izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmju uzstādīšanu par summu EUR 102 544,75 no kuras 16% ir Stopiņu novada dopmes līdzfinansējums.

Attēlu rezultāti vaicājumam “upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs”

Uzsākts ēku siltināšanas KPFI projekts “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas EUR 476 542.18.  Izglītības iestādes teritorijā pabegts tilta remonts, izveidota gājēju pāreja un uzstādīti ātrumu ierobežojoši elementi.

2015. gadā piedalāmies mācību programmas “Datorika” aprobācijā starp 157 valsts vispārējās izglītības iestādēm. Izstrādāta skolas Audzināšanas darba programma. Aktu zālē uzsākts aprīkot ar modernu gaismas un skaņas aprīkojumu.

Skolas nosaukums mainījies :

    Juglas sanatorijas meža skola. (Latvijas PSR Izglītības ministrijas pavēle Nr.40 no 11.03.1975.)
    Juglas sanatorijas internātskola. (Latvijas Republikas Tautas Izglītības ministrijas pavēle Nr.513 no 28.09.1992.)
    Juglas sanatorijas internātpamatskola. (Latvijas Republika Izglītības un Zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamenta vēstule Nr.1-10/196 no 17.07.2003.)
   Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrs.(Latvijas Republikas Stopiņu novada domes sēdes 13.10.2010. protokols.Nr.36.)

Apliecības par pamatizglītības iegūšanu saņēmuši 1250 absolventi.

 

Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centra karogs

 Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra  himna

L. Vāczemnieka vārdi,L. Amoliņa mūzika

Kā Pasakā
Kā dižā sirmā pasakā
Stāv skola Juglas silā
Aiz loga bikla stirna skrien
Un zaķēns ausis cilā
Tur klasē – ne jau vilku bars
Ne lācis grozās solā
Bet, mācīties par cilvēku,
Nāk rūķi Meža skolā.
Kā pasakā, kā pasakā,
Kā pasakā, nudien,
Pa Juglas silu rūķīši
Uz Meža skolu brien.
Un it neviens lai nesaka:
“Re tas jau mežā audzis”
Ar Juglas ievām rūķītis
Gan ziedējis, gan plaucis.
Jo tam, kas mežā mācījies,
Mežs vienmēr būs kā mājas,
Kur sirds ar zaļu eglīti
Un putniem sarunājas.
Kā pasakā, kā pasakā,
Kā pasakā, nudien,
Pa Juglas silu rūķīši
Uz Meža skolu brien.

Attēlu rezultāti vaicājumam “upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs”

Skolotājas un sociālās darbinieces Lilitas Seržānes rīta fotogrāfija
Piesakies izglītības ziņu jaunumiem
Šautboks
Ielādē šautboksu...
Our Facebook Page
Show Buttons
Hide Buttons
Cart